Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

Bjørn Kornerup

Side 147

Efter at Fr. Nielsens Lærebog i almindelig Kirkehistorie, der
i mere end en Menneskealder havde dannet Grundlaget for Undervisningen
i dette Fag ved Københavns LTniversitet, for ca. otte

Side 148

Aar siden var blevet udsolgt, besluttede man sig til at lade denne afløse af den lundensiske Forsker, Professor Hjalmar Holmquists tilsvarende Fremstilling (»Kirkehistorie«). En dansk Oversættelse heraf tilvejebragtes i Løbet af kortere Tid (I111, 192527), og saa benyttet er denne blevet, at man allerede efter et Par Aars Forløb har maattet være betænkt paa at fremskaffe en ny Udgave. Af en saadan foreligger nu første Bind, omfattende Oldtid og Middelalder, udgivet af Professor Jens Nørregaard (Kbhvn. 1931). Ikke blot i ydre Udstyr kan dette Bind opvise mange iøjnefaldende Forbedringer, der især tilsigter at lette Overblikket over det store Stof, men ogsaa i Form og Indhold er der foretaget talrige værdifulde Ændringer af Udgiveren, der af Forfatteren har faaet Bemyndigelse til frit at omdanne Teksten efter de Fordringer, der stilles ved Københavns Universitet. Særlig vigtigt er det, at Prof. Nørregaard har indarbejdet et stort dogmehistorisk Stof, saaledes at man ved Undervisningsbrug slipper for den Ulempe at skulle arbejde med to sideløbende Fremstillinger, een af Dogmehistorien, een af den almindelige Kirkehistorie. Ogsaa betragtet fra et principielt Synspunkt maatte det siges at være meget uheldigt at have udskilt hele den idéhistoriske Side fra Behandlingen af den kirkehistoriske Udvikling, hvoraf den dog udgør en saa vigtig Bestanddel. Ligeledes er det en stor Fordel ved den ny Udgave, at der ved Omtalen af alle vigtigere Spørgsmaal er gjort Rede for Gangen i Forskningens Historie, saaledes at der gives et Rids af de forskellige Hovedopfattelser, der er blevet gjort gældende, og af de Grunde, de støtter sig til. Baade som Lærebog og sikkert ikke mindst som Haandbog vil den nybearbejdede Udgave af Holmquists Kirkehistorie sikkert vise sig at eje gode Betingelser for at vinde betydelig Udbredelse.