Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

Victor Hermansen

En udpræget Modsætning til Smiths Bog er den Skildring af Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, 1931, som skyldes Arne Sundbo. Det er et stort Arbejde om et lille Emne. Ingen af de to Byer har jo paa nogen Maade udmærket sig, og dog omfatter det foreliggende første Bind kun Tiden til 1809, medens et følgende Bind skal føre Fremstillingen op til Nutiden og tillige bringe de fornødne Tillæg. Naar Værket bliver færdigt, vil det saaledes blive meget anseligt af Omfang, men sikkert ogsaa have udtømt Emnet fuldt ud. Ud fra en intens Arkivbenyttelse er der fremdraget en Mængde Stof, især til Byernes Personalhistorie, men de mange Enkeltheder tynger ofte Fremstillingen og slører Linjerne. Adskilligt kunde uden Skade være henvist til Noterne, og adskillige Steder er det ogsaa tvivlsomt, om Forfatteren har ramt det rigtige. Ogsaa Henvisningerne i dette første Bind er noget for sparsomme, men herpaa vil det følgende kunne raade Bod. Billederne er saa vidt muligt gengivet efter Tegninger, men det har atter medført, at adskilligt har maattet eftertegnes. Man vinder naturligvis derved en Enhed over Bogudstyret, men man taber paa den anden Side ofte mere, ved at Billedstoffets Kildeværdi bliver forringet. For flere af Illustrationernes Vedkommende gælder det tillige, at Tilknytningen til Emnet forekommer at være lovlig spinkel. Men trods disse Indvendinger, som dog ikke rammer Tegneren, Viggo Bangs Arbejde, skal Sundbos Værk alligevel ved sine gode Egenskaber nok hævde sig blandt vore nyere Købstadmonografier.