Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 12 (1977 - 1978) 1-2

David Grønlund: Historisk efterretning om de i Ribe bye for hexerie forfulgte og brændte mennesker, 1780. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt ved Kirs ten Agerbæk. (1973). 195 s.

Ole Degn

Side 218

Ribe er sorgeligt beromt for sine hekseprocesser. Det skyldes ikke blot, at der i byen i arene mellem 1572 og 1652 blev braendt mindst tolv kvinder som hekse, men vel ogsa, at sogneprassten David Gronlund (1716-84) allerede i 1780 udgav en bog med tingbogsuddrag vedrorende disse processer.

Historisk Samfund for Ribe Amt har besorget en genudgivelse ved Kirsten Agerbaek af denne bog, denned tidens interesse for asldre tiders hekseri og heksetroog for tidligere perioders levevilkar har faet fornyet interesse. Man har valgt at nysaette bogen med moderne skrift, hvilket kan give anledning til overvejelserover, om Grenlunds bog burde have dannet forlaeg for en sadan udgivelse. Bogen stammer fra den forkritiske tid; den indeholder ikke nojagtige gengivelseraf uddrag af tingbogerne, men brudstykker og ofte temmelig frie referater,der er praeget af fejllaesninger og misforstaelser og vilkarligt er beskaret og suppleret med andre tekster, uden at dette overhovedet ses af gengivelsen. Det virker vel kun forstyrrende, at Mandrup Abildgard er blevet til Madrup Abildgard,Ole

Side 219

gard,OleRoed til Ole Rold, Terchild Andersen til Tenhild Andersen, WichmanHasebart til Wichman Sarebart, Anders Pedersen Spandet til Bagge PedersenSpandet osv., og at Morten LassenHillerup, der blev borgmester i 1640, er blevet gjort til borgmester allerede i 1637, hvorfor han af udgiveren forvekslesmed borgmester Morten Madsen Lime. Men det vanskeliggor forstaelsen af de ofte komplicerede retshandlinger, sagforhold og vidneaflasggelser, at tingbogernestekst gengives frit i vilkarlige brudstykker.

En nyttig hjaelp har man dog i Kirsten Agerbasks forklarende noter, i en redegorelse for retsgrundlaget for og forlobet af hekseprocesserne i Ribe og i det vedfiajede person- og stednavneregister.