Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 7 (1966 - 1967) 1

Palle Lauring: Ude og inde i København 1850-1920. (Gyldendal, 1965). 183 s.

Vagn Dybdahl

Det baerende i bogen er et stort antal fotografier. Palle Lauring har sat sig for at belyse hverdagen i Kobenhavn i perioden gennem billeder. Der indledes med en kort redegorelse for fotografiets teknik, hvorefter der gives hovedtraek til karakteristik af tiden. Resten af teksten er kortere kommentarer til de omkring 150 billeder, hvoraf hovedparten naeppe tidligere har vaeret offentliggjort. Billedudvalget er saerdeles fortrasffeligt. Der er ojensynlig ikke tilstraebt nogen systematisk daekning af byens liv, men derimod snarere at give indtrykket af en slentren rundt i gaderne. Kommentarerne er gennemgaende traeffende og med gode konkrete oplysninger; men maerkeligt nok synes stilfaerdigheden undertiden at svigte, sa teksterne ikke bliver letlaeselige. Bemaerkninger af kritisk art vendt mod nutiden bryder af og til det gode indtryk.