Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Aage Brask: Tordrup og Marsk Stigs Slægt. Fra Stormandsborg til Husmandsbrug. (Borgens Forlag, 1953). 168 s.

Carl Lindberg Nielsen

Godsejer Aage Brask har gennem godt en halv snes ar udgivet 5 boger om sin slaegt og dens jordbesiddelser. Den sidste af disse boger handler om Tordrup i orum sogn, Galten herred, en mils vej fra Banders. Med stor grundighed gennemgar forfatteren denne gamle stormandsborgs historie fra middelalderens dage til vor tid. I det 14. arhundrede tilhorte garden forst den yngre Stig Andersen Hvide (den beromte Marsk Stigs sonneson) og senere dennes broder og hans efterslaegt. Dette tilhorsforhold giver anledning til en rneget indgaende behandling af Marsk Stigs slsegt. Kilderne er ikke talrige; men her som altid viser det sig, at det netop er de perioder, hvor kilderne flyder sparsomst, og vanskelighederne derfor er storst, der har Brasks hovedinteresse. Gennemgangen af Marsk Stigs historie (derunder mordet i Finderup kirkelade) og hans efterslsegt fylder de to trediedele af bogen og vidner om forfatterens skarpsindighed. I begyndelsen af det 15. arhundrede kom Tordrup i kronens eje, hvor den forblev i omtrent halvtredie hundrede ar. Den blev senere erhvervet af den forste greve Mogens Frijs og fik navnet Frijsenvold. Der blev af godset oprettet et baroni, senere et stamhus, der atter ophaevedes 1798. Derefter blev garden udparcelleret og siden yderligere udstykket til husmandsbrug. En del af Frijsenvold blev til hovedgarden Christianslund, der nu tilhorer bogens forfatter. Herfra ma denne have faet sin interesse for den gamle borgs historie. Let laest er bogen visselig ikke. Fortolkningen af de middelalderlige aktstykker er ingen let kost. Men bogen er et smukt vidnesbyrd om, hvad en mand, der har den nodvendige historiske ildhu, formar at udrette, om end bosat fjernt fra arkiver og biblioteker. Den er af interesse for enhver, der beskaeftiger sig med Banders-egnens historie.