Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Troels G. Jørgensen: I Justitias tjeneste. (Arne Frost-Hansen, 1954). 285 s.

Vagn Dybdahl

I sit 81. ar har den tidligere hojesteretsprsesident Troels G. Jorgensen udsendt disse erindringer, der i flere retninger har bud til historikerne og fremover sikkert ofte vil blive sogt af den historisk interesserede. Den sidste trediedel af bogen er viet tiden fra 1940 til i dag, forst med bessettelsestidens vanskeligheder, der satte hojesteretsprsesidenten pa sit livs prove, og dernsest polemikken omkring denne proves udfald, hvor kolleger og fagfseller vendte sig mod den tidligere leder af hojesteret. Denne trediedel af bogen indeholder adskillige bidrag til dansk retsvsesens historie i en bevseget tid, naturligvis farvet af forfatterens egen omstridte stilling, men for en stor dels vedkommende allerede kendt i forvejen, til dels fra forfatterens skrift »18 ar af hojesterets historie«.

Bogen indledes med et afsnit om studentertiden, der imidlertid isser er blevet en skildring af faderen A. D. Jorgensen og hans hjem. Deter et vaerdifuldt bidrag til dansk historieskrivnings historie, bade en udvidelse og et sammendrag af Troels G. Jorgensens artikel om faderen i Sonderjyske arboger 1951; for sa vidt angar A. D. Jorgensen som rigsarkivar, ma afsnittet sammenholdes med Knud Sechers pjece »A. D. Jorgensen og V. A. Secher« (1955). De folgende afsnit omhandler forfatterens ar ved Bregentved-Gisselfeld birk, Skanderborg by- og herredsfogedkontor, i kultus- og i indenrigsministeriet. Dramatik er der ikke her, men en lang rsekke gode billeder af forretningsgangen ved embederne, og sammen med kapitlerne om tiden i Alborg som auditor og amtsfuldmsegtig og i Viborg som landsdommer bliver det skildringer af rets- og kulturhistorien, der dsekker et ellers lidet dyrket omrade. Det folgende omtaler indtil 1940 en rsekke episoder i hojesterets historie, stort og smat rnellem hinanden: Kolindsundsagen, om der horer ordner til kappe, prsesidentvalg, kongeaudienser, kollegiale intriger m. m. Fyldig indholdsfortegnelse og personregister slutter bogen, der ogsa bade ved stil og kommentarer giver et tydeligt billede af forfatteren som jurist og menneske.