Folving, Steen. “C. Rathjens & M. Bohn (hrsg.): Tagungsbericht Und Wissenschaftliche Abhandlungen.”. Geografisk Tidsskrift 760 (januar 1, 1977). Set marts 2, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45881.