M. Jensen., K. (1960) “Günther Kunkel: Meteorologisch-mikroklimatologische Beobachtungen in Valdivia (Südchile). Abhandlungen der Deutschen Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. 1959 nr. 5. 413 s. 21 X 30 cm. 45 DM.”, Geografisk Tidsskrift, 59. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46615 (Set: 26februar2021).