(1)
Redaktionen, -. KONG CHRISTIAN DEN IX. gt 1906, 18.