Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Det kongelige danske geografiske Selskab.

fljMfelskabets Protektor er Hs. Majestæt Kong en,

A? /
"-JJ og dets Præsident er Hs. kgl. Sø j hed
-f-?- •

Kronprinsen.

Selskabets Bestyrelse bestaar af:

Raben-Levetzau, Udenrigsminister, Kammerherre, Hof-

jægermester, Lensgreve, Iste Vicepræsident. Schrott, Generalløjtnant, 2den Vicepræsident. A. Gamél, Cand. med. & chir., Grosserer. O. Irminger, Kommandør.

Jungersen, Dr. phil., Professor ved Universitetet.
Le Maire, Generalmajor.

A. Paulsen, Direktør for Meteorologisk Institut.
H. Scharling, Dr. teol., Professor ved Universitetet.
Valdemar Schmidt, Dr. phil., Professor.

Selskabets Raad bestaar af:

Ussing, Dr. phil., fhv. Professor ved Universitetet, Raadets

Emil Madsen, Oberst, Viceformand.
Bagger, Højesteretssagfører.
Bloch, fhv. Rektor.

Daniel Bruun, Kaptajn.

A. Feddersen, Fiskerikonsulent, Professor.
V. Garde, Kaptajn i Flaaden.

F. Hegermann-Lindencrone, Generalmajor, Kammerherre.

G. Holm, Kommandør i Flaaden, Direktør for Søkortarkivet.

A. Hovgaard, Kommandør i Flaaden.
Hørring, Gehejmeetatsraad.

J. A. D. Jensen, Kommandør, Navigationsdirektør.
Krabbe, Herredsfoged.

P. Lauridsen, Skoleinspektør.
Troeis-Lund, Dr. phil., Professor.
V. Madsen, Dr. phil., Statsgeolog.

P. Mutter, Dr. phil., Kammerherre, Overførster.
Nieuwenhuis, Generalmajor.

Rosenstand, Gehejmeetatsraad, Kabinetssekretær. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Dr. phil., Docent. Ryberg, Direktør for den kgl. grønlandske Handel. K. Rørdam, Dr. phil, Geolog.

H. Rafn, Rektor ved Metropolitanskolen. Bavn, Viceadmiral.

E. C. Rasmussen, Oberst, Chef for Generalstabens topografiske

K. J. V. Steenstrup, Dr, phii., Geolog.
Th. Thoroddsen, Dr. phil., Professor.

N. V. Ussing, Dr. phil., Professor ved Universitetet.
Wandel, Viceadmiral i Flaaden.

Willawme-Jantzen, Gand. math., Afdelingschef ved
Meteorologisk Institut.

Selskabets Sekretær:

O. Olufsen, Premierløjtnant i Hæren.

Selskabets Guldmedalje (stiftet 1890) er tildelt:

Fridtjof Nansen, Dr. phil., Professor ved Universitetet
i Kristiania.

G. Holm, Kommandør i Flaaden, Direktør for Søkortarkivet.

Sven Hedin, Dr. phil.

Th. Thoroddsen, Dr. phil., Professor.
G. C. Amdrup, Premierløjtnant i Flaaden.
Otto Sverdrup, norsk Skibsfører.
Otto Nordenskjold, Dr. phil.

E. von Drygalski, Professor, Dr. phil.
R. F. Scott, Captain R. N.

Selskabets Æresmedlemmer er:

H. Mohn, Professor, Chef for Meteorologisk Institut i
Kristiania.

L. Palander af Vega, Kontreadmiral i den svenske
Flaade.

Fridtjof Nansen, Dr. phil., Professor ved Universitetet
i Kristiania

Guido Cora, Professor i Turin.
Otto Sverdrup, norsk Skibsfører.

Erich v. Drygalski, Dr. phil., ekstraordinær Professor i
Geografi ved Universitetet i Berlin.

Selskabets korresponderende Medlemmer er.

A. de Richelieu, Viceadmiral.
J. Henningsen, Etatsr a ad.

Cl. Odhner, Professor ved Universitetet i Lund.
Th. Thoroddsen, Dr. phil., Professor.

13

Side 98

J. C. Poestion, Regeringsraad og Biblioteksdirektør i
Wien.

Carl Lumholtz, Cand. teol., Kristiania.

H, v. Schwerin, Baron, Professor i Geografi ved Universitetet
i Lund.

L. Bertholon, Dr., Præsident for „L'lnstitut de Carthage".

Ganckler, Museumsinspektør i Tunis.
Ernst v. Hesse-Wartegg, Generalkonsul.

Frank Vincent, amerikansk Rejsende og Forfatter.
Henry F. Hertz, Superintendent of Police i Birma.

Selskabets livsvarige Medlemmer er:

Hans Højhed Johan, Prins til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg.

Vald. Schmidt, Dr. phiL, Professor.
Frantz Adolph, Etatsraad.

Fr. Tutein, Godsejer, Gurrehus.
Hennings, Cand. polit., Direktør.
Sporon, Kammer- og Jagtjunker.
P. Lindegaard, Fabrikejer.
Lindegaard, Frue.

Schulin, Zeuthen, Greve, Tølløse.
Rafn, H., Frøken.

Rafn, D., Frøken

Selskabet talte den Iste Maj 720 Medlemmer

Rafn, H., Rektor ved Metropolitanskolen.
E. Neergaard, Enkefrue.

V. Holstein, Komtesse, Sofiehøj

C. H. v. Grevenkop-Castenskiold, Hofjægermester, Frederikslund.

Reusch, Dr. phil., Kristiania, Bestyrer af den norske
geologiske Undersøgelse

A. de Richelieu, Viceadmiral.
Kristiansen, Kaptajn i Siam.
Lüttichau, Kammerherre, Tjele

Madsen, H. P,, Apoteker, Ass. farm.
Nielsen, Generalkonsul, Rio Janeiro.
Emma Gamél, Etatsraadinde.
Martin R. Henriques, Vexelmægler.
H. Krag, Direktør, Næstved.
Cyrille Gamél, Grosserer, Gand. phil.

Eigil Knuth, Greve, Premierløjtnant i Livgarden.
Marie Dymphna Knuth, Grevinde.

Marguerite Gamél, Frøken. Moses Melchior, Grosserer. Garl H. Melchior, Grosserer. Clara Melchior, Frue.

Peschardt, Justitsraad.

Raben-Levetzau, Udenrigsminister, Kammerherre, Hofjægermester,

hvoraf 33 er livsvarige.

Selskabets Kasserer og Hovedkommissionær er Boghandler H. Hagerup, dets Revisorer er: Blangstrup,
Kaptajn, Redaktør af „Berl. Tid.", og R. C. Schiøler, Kasserer ved Invalideforsørgelsen, Kaptajn.

I det Sjette Mode Vinteren 1904—05 holdt Oberstløjtnant E. J. C. Rambusch Foredrag om Dansk-
Vestindien. Lysbilleder.

Paa den 13de Maj afholdte Generalforsamling valgtes Oberst E. C. Rasmussen, Chef tor Generalstabens
topoprafiske Afdeling, til Medlem af Selskabets Raad.