Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Det kongelige danske geografiske Selskab.

J det første Møde i Vinteren 1905 1906,
_ der lededes af Selskabets Sekretær, mindedes
UW>

; denne i varme Ord Selskabets afdøde Raadsformand Professor Dr. phil. og jur. J. L. Ussing, samt Præsidenten for „Gesellschaft für Erdkunde i Berlin Gehejmeregeringsraad Professor Dr. Ferdinand Friherre von Bichthofen, der den 6te Oktober 1905 var afgaaet ved Døden. Forsamlingen sluttede sig til Sekretærens Ord ved at rejse sig.

Herefter holdt Hr. Knud Rasmussen Foredrag om
Øst grønlandske Sjæleranere og Drabsmænd. Lysbilleder.

l det andet Made holdt Professor ved Universitetet Dr. phil. Dines Andersen Foredrag om Buddhismen og dens geografiske Udbredelse, hvorefter Kaptajn Ejnar Mikkelsen gav en Oversigt over Planen til sin forestaaende arktiske Ekspedition.