Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Explorations in Turkestan with an Account of The Basin of Eastern Persia and Sistan. Expedition of 1903, under the Direction of Raphael Pumpelly. Washington. D. G.; Published by the Carnegie Institution of Washington, April 1905. Kvart. 324 S. med talrige Illustrationer, Kort og Kortskitser.

O. Olufsen.

Side 317

Dette Værk indeholder Resultaterne af Professor
Raphael Pumpellys Ekspedition til Centralasien i 1903,

Side 318

der, som det fremgaar af Indledningen, er en foreløbig Rekognosceringsekspedition, der antagelig skal efterfølges af andre. Undersøgelserne, eller man vil vel rettere kalde dem Studierne, spreder sig over et Terræn, der rækker ikke mindre end fra Kaukasus over russisk Mellem- og Centralasien, Nord-Pamir, Øst-Persien til Seistan (her kaldet Sistan). I første Afsnit giver Lederen en Beretning om arkæologiske og fysisk-geografiskeUndersøgelser i Turkestan; heri er af særlig Interesse Undersøgelsen af nogle af de talrige Gravhøje, Kurgan, som de ofte kaldes, der i Masse findes i russisk Mellemasien, men som den russiske Regering hidtil ikke har villet tillade Aabningen af af Hensyn til de Indfødte. I et andet Afsnit gives af William M. Davis i „A Journey across Turkestan" en Del spredte geologisk-geogr.Oplysninger, hvorefter Lederen beretter om lignende Observationer imellem Syr Darja og Søen Kara Kul i Nord-Pamir, der for Studiet af Pamir har Interesse. Sidste Halvdel af Værket optages af to betydendeAfsnit, begge af Ellsworth Huntington, der omhandler fysisk-geografiske og geologiske Undersøgelser i Central Turkestan og det østpersiske Bassin og Seistan.Særlig byder Observationerne i det lidet kendte Østpersien og navnlig Seistan en stor Del Nyt af Betydningfor Geografien. Værket indeholder som Helhed lidt vel meget, der er godt kendt i Forvejen, men alligevel vil Asiensforskeren og Specialisten i Studiet af disse Egne finde Oplysninger af Betydning i alle Afsnittene. Man mærker ved Gennemlæsningen af det, at man har med habile Forskere at gøre og ønsker, at deres næste Undersøgelser snart maa følge i Form af en detailleret Eksploration af et mere begrænset Afsnit af de mange, videnskabelig set, ganske ukendte Egne i Mellem- og Centralasien; thi vi trænger her i høj Grad til Monografier, uden hvilke en paalidelig Hovedoversigt ikke opnaaes.