Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Den naturvidenskabelige Station ved Vassijaure i Torne Lapmark,

Morten P. Porsild.

Æ"erede 1887 fremsatte Statsgeolog Dr. Fr. Svenonius
Tanken om at faa en fast naturvidenskabelig

Station oprettet i det arktiske Sverige. Der herskede den Gang næsten uovervindelige Vanskeligheder for den rejsende Naturforsker i Lapland, og det var dem, dei hos Svenonius fremkaldte Ideen. Det lykkedes imidlertidikke

Side 228

Stationen Riksgränsen, paa 65° 23l/2 N. Br., ca. 520 Meter o. H., nær ved den 6 Km. lange Sø Vassijaure og to svenske Mil fra Torne Trask.

Stationen har til Opgave at yde Husrum og Arbejdsplads for enhver, som beskæftiger sig med naturvidenskabelig Forskning i disse Egne, og den er med Rette ikke begrænset til en enkelt Retning af arktiske eller alpine Studier. Den har allerede været flittig benyttet af svenske Biologer; der er i Aar installeret en Seismograf og begyndt paa Undersøgelser over de højere Luftlags fysiske Forhold ved Hjælp af Drager med selvregistrerende og fotograf erende Apparater. Omkring Stationen er der rig Lejlighed til at studere mangfoldige klimatologiske og geologiske Forhold og Spørgsmaal.

Vassijaure Stationen har hidtil haft en Del økonomiske Vanskeligheder at kæmpe med. Forbaabentlig er de nu overvundne, saa at dens fremtidige Eksistens og Udvikling nu er sikret. Den bliver saaledes den første arktiske Naturforskerstation, og der er god Grund til at lykønske vort Naboland, „Polarforskningens Vugge"; til at det ogsaa har haft Held til at anvise det arktiske Studium en ny Bane, der uden Tvivl vil vise sig at føre til betydningsfulde Resultater.

V•&% S i} 2L A\- T c (C» 6 im. läng fr. WSW/ tffl OXO)


DIVL3683

Skitse over Egnen omkring Stationen.

i


DIVL3680

Stationen ved Vassijaure i Torne Lapmurk. (Set fra S.)

Og Dr. Svenonius fortjener Paaskønnelse for, at han
trods Modgang og manglende Interesse i Førstningen
ikke tabte sit Maal af Syne.

Takket være Justitsraad A. Hoick's Offervillighed oprettes i Løbet af den kommende Sommer paa Sydkysten af Disko-Øen i Vestgrønland en dansk arktisk Station, og Kultusministeriet har lovet at ville søge Bevilling til dens Drift, foreløbig for fem Aar. Disse to arktiske Stationer vil sikkert snart blive efterfulgt af

flere; ifølge en mundtlig Meddelelse fra Professor Tanfiljev i St. Petersborg agter Rusland at oprette en paa Novaja Semlja, i Norge har Professor Wille slaaet til Lyd for en Station ved Alten, i Alaska er der et Antal af praktiske Forsøgsstationer og en videnskabelig lader næppe længe vente paa sig. Til at begynde med vil sagtens hver Station tage sin Opgave eller sin Side af Polarforskningen op, men efterhaanden vil der for de større og vigtigere Problemer kunne iværksættes Samarbejde, ligesom man for Tiden søger at faa Samarbejde i Gang mellem de forskellige alpine Stationer i Frankrig, Schweitz, Italien, Tyskland og Østrig.