Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

En international Udstilling af Fagblade og Tidskrifter
samt grafiske Erhverv og Reklamekunst i
København 1907.

Med Henblik paa Fagpressens store Betydning og stigende Udvikling har „Foreningen af Danske Fagblade og Tidskrifter" besluttet at afholde „en international Udstilling af Fagblade og Tidskrifter samt granske Erhverv og Reklamekunst" i København 1907 — antagelig i Juni Maaned. Hs. Ekscellence Indenrigsminister Sigurd Berg har overtaget Præsidiet for Udstillingen.

Komitéen har konstitueret sig i disse Dage og bestaar af følgende Herrer: Redaktør Søren Ringer, Formand, Forretningsfører L. Henius, Sekretær og Redaktør N. Heyman, Kasserer; de øvrige Komitémedlemmer er Redaktørerne Jacob Andersen, Sigv. Andersen V. Figgé, H. Bøving-Petersen, J. Videbæk og Direktør Jul. Schiøtt.

Foruden Fagblade og Tidskrifter af hvad Art som tænkes kan fra alle Verdensdele, vil Udstillingen tillige indeholde en Afdeling for grafiske Erhverv samt Reklamekunsten i dennes højst forskelligartede Skikkelser, Blandt andet vil en Række tremragende Kunstnere blive anmodet om at deltage i en Præmieæskning, som finder Sted i sidstnævnte Gruppe.

Udstillingens foreløbige Bureau er Colbjørnsensgade 14,
København B.