Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Det kongelige danske geografiske Selskab

fed O eneral forsamlingen valgtes D'hrr. Rektor V.
Block, Kaptajn A. Irgens Bergh og Docent Carl
Hansen til Medlemmer af „Raadet". — Fremdeles er

Viceadmiral Wrisberg valgt til Iste og Kammerherre, Stiftamtmand
Bitte Brake til 2den Vicepræsident; endelig er
Prof. Dr. H. Scharling valgt til Medlem af Bestyrelsen.