Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

En Bismarck som Bogtrykker. I Compte-Renduen for det
geografiske Selskab i Paris (Nr. 13, 1884) har B. de Caillaud

meddelt et Par Oplysninger, der ere fremkaldte ved Philip Cluvers „Introductio in omnem geographiam". Denne Bog oplevede fra 1629 til 1729 flere Udgaver, og deriblandt en fra 1694, der ledsages af 46 Kaart og er udført „Typis Gaspari Johanni Bismarci". Meddeleren véd ikke, om den nævnte Bogtrykker er i Slægt med Kigskansleren; men han var fra Woifenbüttel, altsaa ikke langt fra Rigskanslerens Hjemstavn. Navnet Bismarck hidrører fra en lille By i Altmark, i Nærheden af Floden Biese; den er Jærnvejsstation. En Bismarck er ellers indblandet i en Strid, der fandt Sted paa den Tid før Revolutionen, da Universitetet i Orleans blomstrede. Studenterne ved Universitetet vare den Gang delte i ti „Nationer", hvoriblandt den normanniske og den germanske. En Christopher v. Bismarck var Kvæstor for den germanske Nation, og han havde som saadan en Strid, der er meget omtalt i det orleanske Universitets Annaler. Han paastod nemlig, at Danmark og Danskerne, uagtet deres Oprindelse, skulde høre ikke til den normanniske, men til den germanske Nation; — Skaden er gammel.

*) Alex. v. Humboldt. Kritische Untersuchungen. Bd. I. S. 436.

*) Oldtidsminder i den vestlige Del af Binds og Gislum Herreder. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 1885, S. 188,