Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Ophørt Polarforetagende. Læserne ville sikkert erindre i Løbet af de sidste Aar jævnlig at have læst om de Rejser, der ere blevne foretagne om Sommeren af et lille hollandsk Sejlskib, „Willem Barents", i Ishavet, særlig i det saakaldte Barents-Hav mellem Spitzbergen og Novaja Semlja. Disse Rejser ere blevne foretagne for Midler, som en hollandsk Komite havde tilvejebragt, og have strakt sig over Tidsrummet 187884. Komitéen er nu, ifølge en Meddelelse i sidste Hefte af „Petermanns Mitteil.", bleven opløst. Det har nemlig vist sig, at det ikke var muligt at tilvejebringe tilstrækkelige Midler til nye Expeditioner, og om at anskaffe et Dampskib, uden hvilket Foretagendet ikke kunde drives med den Kraft, som Nutiden fordrer, kunde der ikke være Tale. Skonnerten „Willem Barents" skal sælges, og hvad der indkommer ved Salget og ellers er tilovers af Willem Barents Midler vil blive anvendt til at stifte en Willem Barents-Fond, der vil blive brugt til at støtte Polarforetagender.