Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Hvor gammel er Brugen af Tørv hos os? Saa vidt vides, er dette Spørgsmaal ikke bleven behandlet, og det har dog megen Interesse. En Oplysning, som hører didhen, er givet af Paul Lehmann („Das Küstengebiet Hinterpommerns" i „Zeitschrift der Gesellsch. für Erdkunde", Bd. XIX, 1884, S. 402), som siger, at ved Slutningen af det 16de Hundredaar synes man i Bagpommern paa Grund af de tiltagende Brændepriser at have begyndt paa at bruge Tørv. I Staden Köslin stak man første Gang Tørv 1594, og for den gamle Forfatter E. Liibin var Brugen af Tørv noget saa fremmed, at han siger: „Fattigfolk i Byerne og Bønderne hjælpe sig for en stor Del med opgravet og soltørret Jord, som de kalde Tørv." — Det vilde være en smuk Opgave ved Hjælp af gamle Dokumenter o. s v. at oplyse, hvor langt Brugen af Tørv gaar tilbage her i Landet; men maaske er det umuligt at finde noget ordentligt derom.


DIVL531

DIVL533