Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882)

Det kongelige danske geografiske Selskab.

Protektor er Us. Majestæt Konyen,
(90 og dets Præsident er Its. Jtgl. Hojlied Kronprinsen.

Selskabets Bestyrelse bestaar af:

Trap, Gehejmeetatsraad, Kabinetssekretær, Iste Vicepræsident.

G. F. W. Wrisberg. Viceadmiral, 2den Vicepræsident.
Ed. Erslev, Professor, Sekretær.

Hoffmeyer, Kaptajn, Bestyrer af det meteorologiske Institut.
Hoskiær, Oberst i Ingeniørkorpset.
O. Irminger, Kaptajn i Flaaden.
Valdemar Schmidt, Dr. fil., Professor.
Thrige, Professor.

Selskabets Raad bestaar af:

Brasdl, forlienv. Kollaborator.

Bille Brahe, Kammerherre, Stiftamtmand.
Brynjnlfsson, Docent ved Universitetet,
Emil Elberling, Bibliothekar.

Jacob Erslev, Kand. tbeol., Boghandler.
Falbe-Hansen, Professor ved Universitetet.
C. A. Garde, Kaptajn i Flaaden.
Jolmstrup, Professor ved Universitetet,
Krabbe, Byfoged i Grenaa.
Lorenzen, Oberst.

Emil Madsen, Oberst i Artilleriet; Raadets Viceformand.

C. L. Madsen, Overkrigskommissær, Konsulent for det
store nordiske Telegraf-Selskabs Bestyrelse.

P. Milller, Dr. fil., Overførsler.
Nieuwenhuis, Kaptajn i Artilleriet.
Normann, Kaptajn i Flaaden.
Ravn, Marineminister.

Rink, Dr. fil., Justitsraad.

Rosenstand, Etatsraad, Expeditionssekretær.

H. P. Rothe, Kommandør, Direktør for Søkaartarkivet.
T. Rotlie, kongelig Slotsgartner.

H. Scharling, Dr. theol., Professor ved Universitetet.
Scliiern, Dr. phil., Professor ved Universitetet.
Sclliltte, Kammerherre, til Bygholm.

St&lnhauer, Justitsraad, Inspektør ved det etnografiske
Museum.

6r. E. Tuxen, Kommandør, Navigationsdirektør.

Ussing, Dr. fil., Professor ved Universitetet; Raadets
Formand.

J. J. Wroblewslcy, Læge.

Selskabets Æresmedlemmer ere:

H. Mohn, Professor, Chef for det meteorologiske institut
i Kristiania.

A. E. Nordenskiold, Friherre, Professor i Stockholm.
L. Palander, Kaptajn i den svenske Flaade.

Selskabets korresponderende Medlemmer ere:

Fr. A. de Roepstorff, Embedsmand ved Straffekolonien
paa Andamanerne.

A. de Richélieu, Marinekaptajn hos Kongen af Siam.
J. Henningsen, Telegrafbestyrer i Amoj.
Cl. Odhner, Professor ved Universitetet i Lund.

Selskabets livsvarige Medlemmer ere:

Holstein, Lensgreve, Holsteinborg.

Pontoppidan, Generalkonsul, Hamburg.

Erslev, Professor.

Hoskiær, Oberst i Ingeniørkorpset.

Vald. Schmidt, Professor.

Frantz Adolph, Grosserer.

Fr. Tutein, Godsejer, Hørsholm.

Hoffmeyer, Kaptajn, Bestyrer af meteorol. Institut.

Irminger, Viceadmiral.

F. C. Bruun, Legationsraad.

Bornemann, Kammerherre, Bjærgbygaard.

Hennings, Kand. polit., Direktør.

l

Side 2

Fr. Trap, Konsul, Trykkeriejer.

Schütte, Kammerherre, til Bygholm.

Sporon, Kammerjunker og Jagtjunker, Skovrider, Stendalgaard.

Schoustrup, Kommandør.

Ruben, portugisisk Generalkonsul.
P. Lindegaard, Fabrikant.
Lindegaard, Frue.

Neijendam, Grosserer.
Isberg, Grosserer.

Schulin Zeuthen, Greve, Tølløse.
Eafn, D., Frøken.

Eafn, Christiane, Frøken.
Eafn, H., Frøken.

Eafn, Caroline, Frøken.

Eafn, H., Adjunkt i Eoskilde.

Hs. Højhed Johan, Prins til Slesvig-Holsten-Sønderborg

U. A. Holstein, Greve.

Johanne Bartholin, Stiftsdame, Holsteinborg. E. Neergaard, Enkefrue.

V. Holstein, Komtesse, Sofaehøj.
Holmblad, Etatsraad.

H. V. Grevenkop-Castenskiold, Kammerj., Frederikslund.
Valil, Provst, Karrebæk.
Fugl, Proprietær.

Reusch, Assistent ved det geologiske Museum i Kristiania.
Sommer, Fabiikant, Buenos Aires.

A. de Puchelieu, Marinekaptajn hos Kongen af Siam.
Christiansen, Kaptajn i Siam.
Bothe, kgl. Slotsgartner.

Madsen, C. L., Overkrigskommissær.
Luttiehau, Kammerherre, Tjele.

Bille, Kammerherre, Dr. juris, London.

Hs. Højhed Wilhelm, Prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg

Madsen, H. P., Apotheker.

Nielsen, Generalkonsul, Rio Janeiro.

Dickson, 0., Dr. phil., Grosserer, Goteborg.
Ilnna, dansk Konsul paa Sandwichsøerne.

Selskabet tæller i alt 918 Medlemmer, hvoraf 49 ere livsvarigc og 867 crc ordinære Medlemmer; af de
sidste ere 208 Damer og 155 bo uden for Kjøbenhavn.
Selskabets Kasserer (og tillige dets Hovedkommissionær) er Dhrr. Boghandlere P. Hailbcrrj & Comp.,
og duts 'ffevTSUTW""ere Jf. Wtrliin, Fuldmægtig i Finansminister! et, og Frølund, Assistent i Ftaansmimsteriet.

I det tredje Møde for Vinteren 1881—82 gav Kapt. O. Irminger en Fremstilling af det internationale afrikanske Selskabs Virksomhed, og dernæst talte Kapt. N. Hoffmeyer om Solpletterne og Vejrliget.

I det fjerde MØde udviklede Overkrigskommissær C. L- Madsen Planen for den nordatlantiske Telegraf, og derefter talte Prof. Thrige om Roudaires Projekt til at oversvømme en Del af Sahara.

I det femte LMØde fremsatte^Premierløjtnant A, Hovgaard Planen for en arktisk Expedition, og dernæst gav Landfysikus Kalmer en Skildring fra Dansk-Vestindien.

I det Sjette MØde talte Prof. Erslev om en af
vore Husfugle, set fra et geografisk-historisk Standpunkt,
og dernæst skildrede Missionær Skrefsrud Santalernes Folk.