Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882)

Hvor er Columbus født? Der erfaaMænd, om hvem der er skrevet saa meget som om den store Cristoforo Colombo, og dog har der stadig været Tvivl om meget vigtige Momenter i hans Liv. Ti italienske Byer eller Steder have saaledes kæmpet for at være hans Fødested; men han har selv i et Dokument, hvis Ægthed ikke kan omtvistes, sagt, at han er født i Genova C„siendo yo nacido en Genova"). For nogle Aar siden har man ogsaa i denne By rejst et storartet Mindesmærke for ham. Nu er der imidlertid fremkommet den mærkelige Oplysning, at han slet ikke skal være født paa Italiens Fastland, men derimod i den lille By Calci paa Nordvestsiden af Corsica. Det franske Tidskrift „L'exploration" (9de Novbr. 1882) gjengiver en Artikel efter et corsicansk Blad, hvori der staar, at en fransk Officer 1794 har skrevet en Afhandling, der endnu kun foreligger i Haandskrift, og til denne Afhandling er ogsaa brugt et gammelt Haandskrift om Corsicas Historie af Pater Denis. Heri skal det efter gamle Dokumenter være oplyst, at Columbus er født. enten 1436 eller 1441 (ogsaa om Fødselsaaret hersker der forskjellige Meninger; man har hidtil almindeligvis ment, at det var 145 G) i den nævnte lille By. Columbus har altid omgivet sin Fødsel med en vis Hemmelighedsfuldhcd, og efter det som nu meddeles, skal det være, i'ordi han, hvis han holdt paa at være fra Corsica, der den Gang laa i Strid med den mægtige genovesiske Republik, ikke vilde have kommet frem. Hans Søn Fernando, der var sin Faders Historieskriver, siger ogsaa. da man havde paastaaet, at Søfareren var født i Genova, at hans Fader ikke er født i denne og heller ikke i nogen anden af Byerne ved den genovesiske Kyst.

Spørgsmaalet om den store Mands Fødested er af den franske Regering afgjort derhen, at der i Følge et Dekret, undertegnet den 6te Avgust 1882 af Grevy, ved offentlig Subskription skal rejses ham et Mindesmærke i Calvi. Men er dette ogsaa rigtigtV