Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Det kongelige danske geografisko Selskab.

i %)&(jlsJi'fibtf# Protektor er Ils. Majestæt Kongen, $g>o(j dets Präsident (-r J/,v. kyl. Hojheil Kronprinsen,

Selskabets Bestyrelse bester af:

Holzte/n Holsteinborg, Lensgreve. Overkammerherre.

Iste lleepræsidenL

Trap, Gehejmeetatsraad. Kabinetssekretær, 2den Ylee-

præsident

Ed. Erster, Professor, Sel'rctær,

Hoffmeytr, Kaptajn, Bestyrer af det meteorologiske Institut.
Hoftk/fCT, Kaptajn i Ingeniørkorpset.

Trin iH r/w. Kontreadmiral.

Valdemar Schmidt-, Dr. fil.. Professor.
J. Tiisen, Kommandør.

Selskabets Raad bestaar at-

Brcisch, forhenv. Kollaborator.

I3r</njulfsSOn. Docent ved Universitetet
Emil Elherling, Kandidat.

EngelhartU, Professor.

Jacob Ersler, Kand. theol., Boghandler.
Falbe-Hamen^ Professor ved Universitetet
(riødcsen, Kaptajn i Flaaden.

O. Irminger, Kaptajn i Flaaden.

X. T. Jensen, Kaptajn i Generalstaben.
tlohnstrup, Professor ved ["niversitetet.
Krabbe. Byfoged i Grenaa.

Lorenz'CH. Oberst, ("'lief for Generalstabens topografiske

Afdeling.

E »nil Madxen, Kaptajn i Artilleriet.

(\ L. Madsen, Overkrigskommissær, Konsulent for det.

store nordiske Telegraf-Selskabs Bestyrelse.

P. Müller, Dr. fil., Docent ved Landbohpj.skolen.
NieuwenJiuis, Premierløjtnant i Artilleriet.
Ktt-r nj Marineminister.

Rink, Dr. fil., Justitsraad, Direktør for den grønlandske

Handel.

H. P. Jloilie, Kommandør, Direktør for Søkaartarkivet.
T. Rothc, kongelig Slotsgart.ner.

H. Scharlinff, Lie. theol., Professor ved Universitetet.
Schien), Dr. fil., Professor ved Universitetet.
Schütte. Kammerherre, til Bygholm.

titcinhaner, Justitsraad. Inspektør ved det etnografiske

Museum.

Thrifje, Professor, Skolebestyrer; — Ivaadels Viceformand.
O. E. TuTcn, Kommandør, Xavigationsdirektpr.
Ussing, Dr. fil.. Professor ved Universitetet: — Raadets

Formand.

(r. F. W. Wrisberg, Flaadens Admiral.
J. -/. WrobleirsJft/, Læge.

Selskabets Æresmedlemmer ero.

If. Mohn, Professor, Chef for det meteorologiske Insti

tut i Kristiania.

N. A. Nordemldold, Professor i Stockholm.

Selskabets korresponderende Medlemmer ere:

Fr. A. de, Koepstorff, Embedsmand ved Straffekolonien

paa Andamanerne.

A. de Uifhelit'K, Marinekaptajn hos Kongen af Siam.

Selskabets Love

§ 1. Det. kongelige danske geografiske Selskab har til Fonnftdl saa vel at fremme Kjendskaben til Jorden og dens Hehoere som at udbrede Interessen for den geografiske Videnskab.

§ -i. Til Opnaaelsen at' sit Foriaaal vil Selskabet navnlig'
afholde Møder, hvori der hohles Foredrag og sker Forevisninger,
samt udgive et Ttdsbrift.

$ ;J. Til ordentlige Mfdleminff optages saa vel Herrer
som Damer. Medlemsbidraget er for de indenbys Herrer (J
Kr.. for de udenbys Herrer saa vel som for Damerne 4 Kr.

l

Side 2

aarlig. Livsvarige Medlemmer betale i dot mindste 75 Kr.
én Gang for alle. Optagelsen sker efter .Forslag af et Medlem
af Selskabet til Bestyrelsen.

De Medlemmer, som i 2 paa hinanden følgende Aar ikke have betalt deres Kontingent, betragtes som udmeldte at' Selskabet, men kunne atter indmedo. nå ar de betale det resterende Beløb.

Halvdelen af den Sum. der indkommer ved Bidragene fra de livsvarige Medlemmer, henhegges til et Fond. der ikke rnaa bruges uden til særegne Ojomod. saa som Expeditioner eller lignende. Den samme Fromgangsmaade skal bruges ved Donationer til Fremme af Selskabets Formå al. naar ikke (»iveren bestemmer anderledes.

i; 4. Aarlig i Maj Maaned afholdes en (!ciicr<t//\)rx<tmliinj, , ved livilkcn Bestyrelsen meddelei- Beretning om Selskabets Virksomhed i det foregaaende Aar og fremlægger det reviderede Regnskab til Godkjemlolse. Kn extraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestyrelsen linder Anledning dertil, eller naar 20 Medlemmer skriftlig our i et bestemt angivet Øjemed anmode Bestyrelsen derom.

§Z. Selskabets Anliggender varetages af et R«ad paa P.O Medlemmer, der v.elges af Generalforsamlingen ved skriftlig Afstemning. IMenbys Medlemmer kunne indsende Stemmesedler. — Raadets Medlemmer ere valgte paa ;•> Aar. Hvert Aar afgaar en Tredjedel; i de to første, Aar efter Lodtrækning, senere efter Tur. Gjenvalg kau tinde Sted.

Raadet vtelger af sin Midte en Bestyrelse paa 9 Mod

lemnier, hvoraf «årlig '.'< aftraa efter samme Regler, som
gjælde for Raadot. Do 3 Bestyrelsesmedlemmer afgaa samtidig
som Medlemmer af Raadet.
(>. linadi't vælger selv aarlig sin Formand og Viceformand,
desuden en Kasserer og :i Revisorer til at efterse
det narlige Regnskab: Revisorerne vfelgos uden for Raadet.
Raadet modtager vod Vinterens Begyndelse en T'dsigt
over den forostaacndo Virksomhed med dertil horende Budire
t og- o-iver sin Billigelse dertil.
Raadet kan optage korresponderendo Medlemmer og

.Krosmodleminer. der ore koiitingentfri.

Raadot fastsetter selv sin Forretningsorden.

>5 7. lit'yti/i'f'fxt.'ii l'orostaar Selskabets Virksomhed. Den tilbvdor Præsidentposten for Selskabet til hvem den maatte tinde passende dertil i eller uden for sin Midte. Den vælger tvende Vicepræsidenter og sin Sokret.-or. og don fastsætter selv sin Forretningsorden.

Den optager Medlemmer og kan VIM! forekommende
Lejlighed indbyde Ikke-Mo.dlommer til at ovorvferc Moderne.

i; S. L dot Tilfælde, at der i det lobende Aar sker Afgang
i Bestyrelsen, supleres den af Raadet.

ij <>. Hvis Bestyrelsen vægrer sig ved at, udføre en Beslutning,
der er tagen af Raadet. skal don fremlægge Sagen
for en (ieneralforsamling.

i; 10. Til Forandring i Lovene samt til at tage Bestemmelse
om Selskabets Oplosning kr.-evos -/.» af de afgivne
Stemmer.

Livsvarige Medlemmer.

Schulin Zeuthen, Greve, Ttilløse.
Rafn, D., Frøken.

Neijendam, Grosserer.
Tsberg, Grosserer.

Ruben, portugisisk Generalkonsul.
P. Lindegaard, Fabrikant.
Lindegaard, Frue.

Fonnesbech, Kammerherre, (jlehejmekonierensr.. Godsejer.
Sehoustrup, Kommandør.

Rafn, Chris!iane, Frøken.

Holsten Carisius, Baron. Gehejmekonferensraad,Holstenhus.
Holstein, Lensgreve, Overkammerlierre. Holsteinborg.
Pontoppidau, Generalkonsul. Hamburg.

Erslev, Professor.

Hoskiær, Tngeiiiørkaptajn.

Vakl. Schmidt. Pr. fil., Professor.
Frantz Adolph, Grosserer.
Fr. Tutein, Godsejer, Hørsholm.

Hoffmeyer, Kaptajn, Bestyrer af meteorol. institut.
Jrminger, Kontreadmiral.

F. C. Bruun. Legationsraad.

Bornemann, Kammerherre, Bjærgbygaard.
Hennings, Kand. polit., Direktør.
Fr. Trap, Trykkeriejer,

Schütte, Kammerherre, til Bygholm.

Sporon, Kammerjunker og Jagtjunker, Skovrider. Stonda!

gaard.

Xielsen. Generalkonsul, Rio Janeiro.
Dickson. <K. Grosserer, Göteborg.

Madsen. H. P.. Apotheker.

Glücksborg.

Hs. Højhed "Wilhelm. Prins af Slesvig-Holsten-Sonderborg

de Sehested, Kammerherre, Broliolm.
Madsen, C. L., Uverkrigskommissær.
Liittichau, Kammerherre, Tjele.
Bule, Kammerherre, Dr. juris, London.

Rothe, kgl. Slotsgartner.

A. de Richelieu, Marinekapiajii hos Ko?igen af Siam.
Christiansen, Kaptajn i Siam.

Reusch. Assistent ved det geologiske Museum i Kristiania.
Sommer. Fabrikant, Buenos Aires.

Rå f n. H.. Frøken.

Rafn, Caroline, Frøken
Rafn. H.. Kami, filol.

Hs. Højhed .Tolian, Prins til Slosvig-Hol.steu-So'nderboro-

Gliicksljorg.

U. A. Holstein, Greve.

Johanne Bartholin, Stiftsdame, Holsteinborw.
K. Holstein, Komtesse, Holstein borg.
Y. Holstein, Komtesse. iSofiehøj.

Holmblad, Etatsraad.

TT.v.Grevenkop-Castenskiold. Kammer junker, Frederikslund.
Valil. Provst. Karrebæk.

Fugl, Proprietær.

Selskabets ordinære Medlemmer

Aagaard. Julius. Handelskornmis.
Aagaard. Ludvig. Urtekræmmer.
Aastrup. I. P.. L'tatsraad.
Adsersen. F. F.. Kaptajn.
Aggersborg. H. C.. Vexelmægler.
Ahnfeldt, H., Kand. jur.

Ahrentxen. Carl M. V., Grosserer.
Alberti. C. C. Overretsprokurator.
Amondsen. A. K., Skibsforer.
Amondsen. ('. C. F.. Skibsforer.
Amondt. Arkitekt.

Amsinck, C., Kammerjunker.

Andersen. Kolonibestyrer. Andersen. A. V.. Grosserer. Andersen. Carl. Slotsforvalter. Andersen. Th.. Restauratør. Andersen. Th. V.. Theaterdirektor.

Appelt. A.. Fabrikant.

Side 3

Arendrup. A.. Kammerjunker. Pr.-T.oju

nant i Livgarden.
Arnhollx. C. K. V.. Oberst.
Augustinus. Fabrikant.
l ahnson. F. Y.. Partikulier.
l ahnson. .1. .1.. Art.-Kaptaji
l an ir. < 'lir.. Skibsfører.

Bang. N.. Assistent ved den kjrl. urrønl.
Handel.

Bardenlleth. C.. Kammerjkr.. Pr.-Lpjtn. i
Generalstaben.

Bardenlleth. F.. Prcmierlojl n. i Flaaden.
Barner. K. 0.. Kammerhr.. < K-erU.ddin

spekt.or.

BaHholju. F.. Art.-Kaptajn.
Baudilx. S. G.. Kami. jur.
F>auer. A. L.. Journalist.

l'.ay. Monrad. Handelsfnldnia'^i i; lieaiivais. .1. D., (ij'o.sserer. Henzon. Alfred. Apotheker, lierjr. Nifjurd. lnjrenior.

l ei'jrjri'cen. (J.. Ovcrretspr(.ikurator.
l er*i'h. Th.. Kjer af et lithojr. Institut
l er.srmann. Jioirhandler.

' • .— : ;_...-.. .
J lemer. A., .lustitsraad. kontrollerende i

•Sparekassen.

Miilmaun. S.. Kovpsdyrhvtre.

IJille-Uralie. Jiaron. Kammerhr.. Stil'tamtmand.

lulle. Steen A.. Kammerhr.. Yieeadmiral.
Hille, »Steen. A.. Kaptajn.

Hing. M. U.. Fabrikant.
llinir. L.; Vexellerer.

* ' f~!. ' -.-. , * v * .
Mjerring. P. F. Th.. (irosserer.
HJDrn. Teirner ved Sokaartarkivet.
P.'lad. Kdv. A„ Kami. farm.. Fabrikant.
Jllad. Carl. \'exe)m;eirler.

JMechingbei'g. Kontorchef i (icnerald. for
Skatter.

Bleclringberg. F. ('.. Ftatsraad.
Hlorn. F.. Arkitekt.

Ijojesen. (iuide.

ojesen. S. A.. .lustitsraad.
onnesen. Kaptajn i Flaaden.
oth. C. F.. Løjtnant. Topograf.
orcli. G. F.. Dr. med.. Lfcgc.
orchhorst. A., (irosserer.
orehhorst. F.. Musikhandler.
. orgen. V. A.. Ftatsraad.
urthig. O. F.. Kand. jur.
ove. Vilh.. Antikvar.

Braag. D. l!.. Kommandør.
T'raem. T.. Kaptajn i Flaadcn.
Braem. P. H.. Kaptajn i Flaaden.
Brahde. P. F. F.. Kand. fil.
Brasch. O. V.. fhv. Kollaborator.
Brinekhotr. Artitekt.

Brorson. Fd, F. A.. Kand. til.. Assistent i
Finansministeriet.

Bruun. li. C. M.. Kammerhr., Kommandor. Bryde. J. C. Y., islandsk Kjøbmand. Bræstrup. Premierhy'tnant i Flaaden. Brynjulfsson. (i.. Docent ved Universitet e'.. Buch. H. .).. Skræddermester.

Burmeister. C. Chr.. Fabrikant.
Busck. Aug.. (.Irosserer.
Bærthelson. H. P.. Justitsraad.
Bocher. L. C.. Overretssagfører.

Caroc. <i. A.. PremiciTojtn. i Flaaden.
Carstens. Tandla-ge.

Carstensen. Ti.. Kaptajn i Flaaden.
('aroe. (>. F.. Kami, tiled.

('aspersen. Maskininsjtektør.
Causse. Jul.. Kami jur.

i'ampe. Y.. Yexelmarrrlcr.

(Vdcrl'eld de Simonsen. Kammerherre.
('hristensen. Charles. Grosserer.
Christensen, Georg. Student.

Christensen. M. ('.. Posi expeditør.
Clausen. Kami. I'd.

('lansen, lians A.. Ktatsr.. (Ictteralkoiisit!
Clausen. M.. (Firma C. K. Hansen).
Cloet tu Christoph. Hnf-( 'In »kola d e-Fa bri

kant.

CoJlll. ]T. 8.. GroSSelH

('old. C. M.. Forrel ningsforei

Coninok. C. F.. de. Konsul, (irosserer.
Conr.'tdscn. l.. Konservator.

('rone. A.. Konsul.

Dahl.. .1. ('.. Kaminerhr.. Oberst.
Dahl. Valdemar. Skibsforer.

DalLn-i-g. C. A. S., (ieneralstabskaptajn.
Dampe. C.. Bogholder.

Daniels. F. Yilh.. Fabrikant.
Dannemand. Kamnierhr.. (ireve.

Danneskjold-Samso. Chr.. (ireve. Over
direktor.

Deibanco. Y.. Overretsprokurator.
Dessau. D., llureauchef i .Ripsdacrcn.
Dinescn. Folkeihingsmand.

Duns. ('. F., i'hv. Porjiapfter.

Dreehsel. l'rcmierlojtn. i 'Flaaden, Dreyer. .1. C. F., (leneral. Dre\vsen. Chr.. Fabrikant. Dnebyc. T. C. 11.. Kaminerjkr.. Oberst.

Dyrlund. X. K.. Dr. pliil. Iberer ved Offi
eerskolen.

Fekmann. Oberst, (irosserer.
Flirlieh, M. S., (irosserer.

Elberling. Emil. Kand. til., .lournalisl.
Fngelliardt. H. C. C.. Professor.
Krslev. 11.. Musikherer.

Krslev. K mil. Kand. h'].
Frslev. .Taeob. 1.0-rhandler.

i loiv.v. *i a* \j 11. jfi'^iiiailVAi^J.
l* strup. J. B. S.. Kouscjlsjiriesident,
l-vers. C. C. X. H., 'Boorhandh^r.
J- \vald. H. F. P.. Professor.

Fwaldsen. C.. Præst.

Falter. J. C. T.. Postexpedient.
Falbe-Hansen. V. A.. Professor.
Feilberg, (i. J. L.. Lojtnant.

Feilberg. Liege.
Fevejle, U. S.. Kaptajn. Skoleinspektor.
Fischer. F.. Kaptajn.

Flemmer. F.. (Jverlærer.

Frederiksen, H. P.. i'hv. Bankdirektor.
Frederiksen. C.. Student.

Friehsen. Michael. Skræddermester.
Friis. F.. (Jrosserer.

Frimodt. .1. C. l!.. Sognepræst.

l'"risch. Th. K.. "Assistent i ( denrigsm.
Fritsche. H., (irosserer.

Frølund. Th. S. T.. Kami, polit. Assistent.
Færch. S., Student.

(iaalodnoti'. Wilh. F.. Bogholder.
<iad. (i. F. C.. Boghandler.
(Jade. X. W.. Professor.

Gamél. Augustin, (irosserer. Garde, A. C.. Kaptajn i Flaaden. Garde. H. (i. F.. Kommandor. Gislason. K.. Dr. til.. Professor.

(UPC, Kammerr. La-rer v. Døvst. Institut. Giudescn. P. F.. Kaptajn i Flaaden. Gjodvad. H. IL. Assistent i Finansm. Goldsehmidl. S.. Grosserer.

Goos. A. H. F. ('.. Professor.
(Iroothoff. (iiMsserer.

(Irove. C. F.. Kami, theol.. Hojskob.'t'orst.
Grum-r. IT, G.. Kammerjkr, Artilleriknpit.
Guclmann F., islamisk Kjøbmand.
(iudnmndsen. A.. Kauc'J. farin.

(lu d man n. Toldfuldtna-glig.

CiuniiiU'Ssun. Trygirvi. Direktor for ei i?l.

• " •••* '• ~ ,•
Handelsselskab.
Hackke. Obersi.

Hage. Gustav, Sind. pølyt.
Hagcmann. (i. A.. Fabn'kejer

• ' '• ,^ ' ........ V tJ - . .
Hammer. J'. Y.. JYeinierlojl. i (Jcnoralstaben.

1 laminer, F. L. 11.. Premierlojt. i Flaaden.
j laminer, Grosserer.

]lansen, S.. Bogholder.

Hansen. Fdm.. Dr. med., La'ge.
Hansen. H. .E., (irosserer.
Hansen. .Taeob (.'.. Grosserer.
Hansen. .1. Chr.. Poslexpedien'.
Hansen. -L (fencralkonsul. (irosserer.

Jlansen. IL. Målliner, l'riest, Forstander

J..A.. . . - ... ......,, J.,V.^r, , V!l
fol' det k«rl. .Dovstummeinstiini.
Hansen. X. F. ('.. Propriet;rr.
Hansen. C. ('.. Vcxolleror.
l fansen, (i., "Willi.. JJosrhandler.
Jfarbo. P. I-.. Kand. polyt.
Kaul)crir. •!. ('.. Assessor farm.
Jlauberg. 8. C.. Hop-handler.
Hceksehcr. Carl. »Skibsmægler.

Heiberg. C. C. I!.. Ass. l'arm.. Apotheker. Hennings. S.. .lustitsraad. »Sekretær li o.s Dronningen.

Henriqucs. A. E., (irosserer.
Henri<iues, Martin. Vexolmf»jglcr.
Hortx. H. H„ Overlærer.

Heyman. J. AV., Kommerccrasd.
Ifeyman. Fr.. Bryggeribestyrer.
Heyman. F. J., (irosserer.
Hirsehs]»rung. I>., (irosserer.
Hjort. X. H.. Kapt. i Fodf., Landinsjx

Hjorth-Lorenxen. liedaktør.
Hoffensberg. Trykkeri e jer.

Hoffmann. A..Kand. theol. »Skcdeinspcktor.
Kohlenberg. -F. S.. Lwjtnant. Assistent

ved meterol. Institut.
Holek. (^ C. Y. F.. Kaptajn.

Holm. A. H.. Kommerceraad. (irosserer.
Holm, C. M., (irosserer.

Holm. H. L. M^.. Kaptajn. Kontorchef.
Holm. .Johannes M., (Jrossercr.
Holm. P. C.. Justitsraad, Bogholder.
Holm. <i. F.. Premierløjtnant i Flaaden.
Holm. Fr.. Skibsmægler.

Holm. Valdemar. Grosserer,
Holmblad. .Julius. Fabrikant.
Holst. H. E.: Hof-Optikus.
Holstein. 11. V.. Premierløjtnant.
Hoppe. George. Skibsmægler.
Horup. Kand. til.. Lærer.
Hovgaard. A.. Premierløjt. i Flaaden.

. „VJ .-^,,,.1... ..--. - -- •-- --*.--J„. •- - -"—.-
lluth. F. .1. H.. Kaptajn. Intendant,
Hvidt. L. X.. (Jrosserer.

Høedt. F. L.. Professor.

Horring. F. T. A.. T'niversitetsbogholder.
Host. A. F.. Kancclliraad. Boghandler.
Host. Chr.. Boghandler.

Jacidi. Axel. Bogholder.
Jacobsen. C. jun.. Brygger.
Jantxen. F.. Litograf.

Jantxen. L. V. S. Yillaume. Kand. math.
Jensen. O. X.. Forst, for Opfostringshuset.
Jensen. X. P.. (.ieneralstabskaptajn.
Jensen. Severin. Snedkermester.
Jensen. A.. Premierløjtnant i Flaaden.
Jensen. Klo t', Kgl. lloi'-Yognfabrikant.

Side 4

.lensen. K.. Assistent i Finansministeriet.
Jeusen-Houlberg. Forstander fur en Han

delsskole.

.lensen, Herman. Bogholder.
Jensen. Ole. Overretssagforer.
Jensen. P. ('.. Guide.

Jenscn, Th.. Kaptajn,
.lossen, J. v.. Kaptajn.

7 % X J
.lessen. K., Sekondløjtnant.

„^.?..,^,,. ..., . ,^JV^ll,lJW|llll.ll I.
Jespersen. Fmil. Assistent i Postvæsenet.
Jctsmark, J., (ieneraldecisor.

Johnsen. Evald, prakt. hæge.
.lohnstrup. J. P.. Professor.
Jonquicres, ile. General,
[psen. U. A.. Skræddermester.
Irminger. K. C., Kaptajn i Flaaden.

Irminger. O. F. 11.. Kaptajn i Flaaden.
Irminger. J. 0.. Civilingeniør.
Juel, A. G.. Adjunkt.

Juel, Niels. Tol'dkontrollor.
Iversen, h. Moth. Kand. til.
Jürgensen, F., Oberst.

"*" --• •< -l- „ V'J \sl 1.
Jorgensen, Georg. Kami. fil.. Lærer ved
Døvstmnmeinstitut.

Jorgensen, AV. C.. Kand. polyt. Fabrikcjer.
Kaarup. Albert. Grossei'er.

Kaufmann. Riehard. Redaktor.
Keller. Allh.. Assessor. Bogholder.
Keller, E. C. F.. Kand. i ur., Overlærer
Keller, J. C. H. K.. Professor.
Keller, Chr. H., Postexpedient.
Keyper. A. J. C., Ingeniørkapitajn.
Ki elb erg. Guide.

— — — j.^. „,.— —
Kierkemann. N. P.. »S., Apotheker.
Kisky. Tli.. Kand. farm.. Fabrikant.
Kjellerup, C., Jægermester.
Kjørboe, Kand. polit.

Klingsey, P. E., Oberst.
Knoph. X. H., Fuldmægtig.
KiHidsen. Exam, polyt,. Optikus.

„ - -- js , ... j,
Koch, C. P. A.. Konsul, (Jrosserer.
Kock. Auktionsdirekt ør.

Kock, Peter Cornelius, Kontorist. Koefocd. V. F.. Kaptajn i Flaaden. Koefoed. J. L. R., hegationssckretær. Kok, Joh. (J. E.. Præst.

IV.^^, v^l*. V.. !>.. iicC.TI.
Kolbye. V. A. C., Prernierlojt. i Fodfolket.
Kornerup. A., Kaiul. }>olvt.

Krarup. J. F.. Kand. mag.. Arkivassistent.
Krebs, Konsul.

Krieger. E. F., Kammerbr.. Kommandør.
Krieger, W. A.. Partikulier.

-----o : -: — — --•
Ki'ingelliaeh. (i.. Kaiul. jur.. Arkivar.
Krogh, C. C.. Kitmestei-, Kammerjunker.
Kuhncrt. Julius. Grosserer.

lYtl ILI J VA t , ./Ulillo. V^ i V/COV.I .
K'vhn. A'. ('., Landskabsmaler.

Kobke. J. P.. Oberst, Generalintendant. Kohler. Oscar. F. S.. Tømrermester. Lunge. F. A.. Kontorchef i Finansm. Lange, Julius Ih, Docent.

r^7 J
hangsted. Oberst.
Larsen, H.. Kaptajn.

nai.-v-ii. •••. Ji^jJiajn. Larsen, J. P.. Fyrskibsfører, hassen. P.. Cigarfabrikant. Lefolii. Grosserer.

heth. C. A., (irosserer.
he vinsen. Overauditør.

hevysohn. J. C.. Hroderihandler.
Limprecht. Stud. jur.

hindberg. Etatsraad. Hofintendant
Linde. A. C. P.. Konferensraad.
hinde' J. G.. Oberst.

hindholm. A".. Kammerherre. f)berst,
horcnxen. Grosserer,

horenzen. J. l'.. Oberst i Generalstaben.

hund. A.. Musiklærer.
Lund. Jaeob. Moller.

hund. h.. Artillerikaptajn. Adjudant
himd. Samso-. Kand. mac'.

hund. K., Student.

Lunn. h. C.. Premierlojtn. i Guneralst.
Lynge, H. IL Boghandler.

hvdiche. H. (',.. Bofftrvkker.

Lynge. Tegner ved Sokaartarkivet.
Lovcnskjokl. Baron.

Lowe, Handelsgartner.

Maase, v. der. Oberst. Adjudant.

i : . «/ Madsen. A.. J. C. Emil. Artillorikaptaju. Maire. A. h. 10. Kaptajn i Gcncralsh Maniens. T. E.. Dr. til.. Redaktor. Mama, J. 11.. Oberst.

Mareussen. E. A. A.. Prcmierl.. Sproglærer.
Mariager. P.. Kand. fil.. Journalist.
Marstrand. Otto. Brvgger.

Meidcll. C. B. G., Jüstitsvaad.
Melchior. A.. Kontorist.
Melchior, Moritx (i.. Etatsraad.
Melchior, Moritx. Kontorist.
Melchior. Moses. Grosserer.
Meldahl. F.. Eta'tsraad. Professur.

Meyer. C. V.. Oberst.
Mever, S.. Grosserer.

Michelsen. Postkontrollor.

Middclboe. Johannes. Dispachor.
Mohrcnheim, IJaron, russisk Minister.
Moldenhawer. J.. Forstander f. d. k^l.

Blindeinstitut.

Munch. A.. Profess«ii
Muxoll. Kommando i-.

Muller, B. C. Budtx-. Hoffotutrraf. Muller, P. E.. Dr. til. hektor! Müller. C. M.. Ingeniørkapitajn. Møller. Chr.j Adjunkt

Møller. F., Hof-Pianofabrikanh

Møller, Kudolph ('.. fhv. Kollaliorator.
Møller. Thorvald, hojtnnant, Kasserer.
Mørck. Gustav L.. Kontorist.

Mørup, H., Partikulier.

Xathan, Marcus M.. Grosserer.
N'athansen. M.. Kand. ]>olit.
X'cergaard. X.. Kand. ni.

.. l v^ V, » V.. JIJ.
Xeumann. h. X.. Premierlojtnant i Ge,neralstaben.

Xielsen. Gjæstgiver.

'Nielsen. Carl. Sekretær v. d. st. nord.
Telegrafselskab.

Xielsen. Chr.. Bogholder v. d. st. nord.
Telegrafselskab.

Xielsen. H. C.. Stiftamtmand.
Xieuwenhuis, P. X.. Premierlojtenant i

Generalstaben.

Nissen. Chr.. fysisk Instrumentmager.
Xitscho. M.. Kontorchef i Magistraten.
Nordemann. M.. Juveler.

Xormann. C. O. E.. Kaptajn i Flaaden.
Nægler, 31. 8.. Kmhr.. Oberst. Hofchef.
Oldenburg. J. Chr.. Kaptajn i Flaaden.
Otterstrom, h. X. Ih. Kan'd. til.
Paludan-Miiller. C. P.. Dr. til.. Professor,
Panum. P. h.. Dr. med.. Professor.
Paulsen. Kaptajn i Flaaden.

Paulsen. Chr.. Kaptajn.
Petersen. Adam. Grossert-r,

Petersen. Bernhard. Kaptajn i Fodfolket.
Petersen. Carl.

Petersen. C. J.. Premierlojtn. i Flaaden
Petersen. Chr.. Skrædderines-tei1.
Petersen. Ed. 8.. Grosserer,

Petersen. IT. P.. Ovcrpostmester.
Petersen. .lohn. Handelsagent.

Petersen. J. H.. Inspektor v. d. i uren edP
Dampskibsselskab.

Petersen, .h Magnus. Pro)'.. Kunstmaler.
Petersen. J. C. Regnskabsforer og Assistent
i Sokaartarkivet.
Petersen. K. Tullinius. Apotheker.
Petersen. K. X. Henry. Dr. til.
Petersen. Mathias. Fuklm. i Indeiiriu'sui.

Petersen. Svend. Viktualichandler.
Petersen. Vakl.. Lærer.

Pfaff. C.'(J. F..'Læge. fhv. Distriktslæg»

i \ord-Gronland.
'Pfaff, S. V. V.. Kaptajn.
Philip. Joseph. Grosserer.
Plenge, J. C. h.. Præst.
Prior. Vilh.. HofboghandliT.
Puggaard. Rudolph, Grosserei

I'aadvad. Kontorist i Kreditforeningen.
Kandrup. F. P.. Prokurator.

Kasmussen, Bogbinder.

'Rasmussen. P». L.. Justit.sra.ad.
Kavn. H. A. J.. Kaptajn.

Havn. N. F.. Kommandør i Flaaden.
Reck, A. 15.. Ingeniørlojtnant.
Reimers. IL. Kontorist.

Kieffestahl. C., Grosserer, Proprieta-r.
Kiise. A. H.. Etatsraad.

Ring. H.. Kand. fil.. Bankkasserer.
Rinkj H. J. Jiistitsraad. I>r. phil.
]lom. N. C.. Redaktør.

Kosenstand, F.. .Tustitsraad.

Kosenørn-hehn. O. I).. IJaron. Kuminerhr..
Udenrigsminister.

Ivoscnørn, P.. Kmjkr.. Kolonialsekretier.
Rothe. A.. Insre.niør.

IV'LAA, . .». «^ VI lij '* . IJ'Othe. H. P.. Konimandor. .Direktor foi Sokaartarkivet.

Rottbøl. C. M.. Godsejer.

J'uben. .15.. Grosserer. Fabrikant.
Rubin. 8.. Kand. ]>olit.

—. . -. - — j
Kubin. G.. Vexellerer.

Kubow, Th. C., højtu.. Damjinioller.
Kung. G. A., hojtn.. Assistent i det nu>

teorologiske Institut.

Kung. J. G. L. X.. Kand. jur.. Kancellist.
Bøder. Victor. Stud. med.

Kønnow. C. G. F., Kaptajn.
Saxild. Ih A'.. Dr. med.. Konsul.
Schade, A., fhv. Kjøbmand.
•Schade, Jul., Pastor emeritus.

Seharling. Henrik, hie. theoL. Professor
Scheel, P., Greve.

Schiellerup, h. (!. V. (Jessner. Prokurator
Sckjellerup. Tvebo. Apotheker.
Schierbccb, F. V.. Grosserer.

Sehierbeck. Ih. Kommandør

Schiern. F.. Professor, Dr. pliil.
Schiøller, Oberst.

Schleisner. Kand. farm.
Schleisner. O. A.. Kand. til,

Schleisner. P. A.. Jiistitsraad. Dr. med,
Stadslæge.

Sehleppegrell. h. A".. Premierlojtnant.
Schmidt. Andr.. Konsul.

Schmidt. Fr.. Dr. med.. Læge. Prof.
Schmidt, haur. Ih. Pra-st.

Schmidt. Joh. J.. Manufakturhandler
Schölten. Fr.. Kand. jur.

. .- *.. -- — ~- j---
A'ilh.. Overretsprokuratoiv
Schwartx. C. G. T.. Inspektor ved XHVI

gationsskolen.

Schønberg, P. Kaptajn,

Side 5

Scidelin. U.. (Jrosscrer..
Seth, F.. Post expedient.

Sengeløv, .1. T,. Tegner i Snkaartarkivei.
Serene. d'A(|Uoria. L. V.. Kammerjunker.
Severin. P.. Yexcliiueu'ler.

Sigurdson. ,].. Arkivar.
Sleisnor. (Jrossoror.
Smidt. C. 1... (irosserer.
Sperling. H. A. Mægler.
Stage. .F.. Skihsrhoder.

Stoonsirup. K. .1. y., Mincralog ug Assisten
t i minoraløgisk Museum.

j"5 ~
Steffensen. \'. F.. Konservator. Palæforvalter.

Steinhauer. ('.. .lustitsr. Museuinsinspckt.
StepluMisen. < >.. Poparteinenlsdirektor.
Sfickinann. J.ojtnant. La-i'er.

Stjornholm. F. ('.. (feneral.
SiorcL, 0.. Ur. mod., .L;vjrc.
Stvhr. S.. (Jrosserer.

Sliirup. Konsul for Yene/uela.
Suenson. Kand. polit.

Suouson. F.. Kay)tajn. Uivektpr l'nr det
store nordiske Tek'graf'solskal».

Svendsen, C.. Kand. til.. Kontorist. Sodrin<r. C. H.. Kand. polyt., Falirikant. Sørensen, L.. Assistent ved Postviv'se.iiet. Tegner. C. I\L. Institutejer.

Thaysen. P.. Kand. farm.
Thomsen. F. \.. Bogholder.
Thoroddsen. Til.. Stud. majr.

Thrig-e. S. .15.. Professor. Skolebestyrer.
Tlmn. Ka|)tajn.

Tietcke, (J. W.. Urmager.

Tnbicson. F. C. ]f. F.. Kammerherre.
Topsoe. 'V. (_'. S.. .Hedakt«>r.

Torp. C.. Prokurator.
Torst. (J., uou'handler.

T ray». J. J.. (Joheimeetatsraad.
Ti'austedt. M. P. A.. Kand. may1.

Treschow. F. C. !>.. Overkrigskominissier.
Trier. Fr. A.. (Jrosserer.

Tuxen. J. C.. Kommandor.

Tuxen. (r. F... Kommandor. Navigations
direktør.

T vermoos. C. M. V., Oberst i (Jeneralst.
T vermoos. Fmil. (Jrosserei'.
Uldall. F. P. A.. Kaptajn i Flaaden.
Ungersen. F.. Toldkontrollør.

Us Jin g. .]. L.. l)r. fil.. Prolessor.

Waagepctersen. M.. K apt.. A'icekonsul.
\Vain, \\'.. Ftatsraad.

\Vandel. C.. Premierløjtnant, i FJaaden. U eber, Th., Akadcmibestyrei1. Wedeji. Th.. Bygningskonduktor. \Veidemann. C. J).. Kand. jur.

V -.. ,_ . *>•• ......... JV*..
\relschou. N. C. M... Overkrigskominissier.
Bogholder i Marineministoriet.
\\"enck. Arkitekt.

\\*cnck-; H. F.. Oberst.

Worliin. H. T.. Fulduuegti^ i Finansm.
Wilken«. C. F. T.. Dr. fil. '

\\iller. M., yaremæyler.

>^il!Vl. .LVL., > rtl V.111 H.. J^ M,I .
\Vitte. ]F. C.. Kancellist i Finansm.
yogt. Henry Chr.. Ingeniør.
\Volfhagcn. F. JL. Kammerherre.
yolqvart/, J. (.'.

\Vorm. H. <J.. (frosserer.

\Vorsaae. A. H., fhv. A]»otheker.
Worsaae. J. J. A.. Kammerherre.
AVrisberg. (J. F. V.. Flaadens Admiral,
Wrisberg. C. J'. L.. Vexelma-gler.
AVroblewskv. J. J.. Læo-o.

WultY. M. A. C. C.. Kaptajn i Flaaden.

Wulff. H. J.. TTedaktor.

\Vorisltoffer. C. .1. F.. Kiujkr.. Kaptajn
Xaohariao. -1.. Læere.

f--i •— •" • •--f-• •
Xouthen. S. 11. L.. Kand. jur.
Xoega. K. A. J.. Premierloji nun!.
Xoega. V.. (Jrossoror.

Oder. ('avl. (Jrøssoror.

Aagaard. Charlotte. l''nn>. Andersen. If. ('.. I,;vreriii(l( Au^usHniis. Finilie. Froken Anjjuslinus Jsidora. Frue. l!eeh. Helene. Fro ko u. .liecken. \'ic(.'ins|)ekii'i(^e.

l>illo. Ida. (leliejinekonlVrenl sr:nidnnli
Hille-lh'alH1. Kaimnei'lierreindi'.
l.hu]. Ida. Frue.

IMocliinp'bo.r.y. Fi'iie. Uorelilioi'.st. Frue. Itloin. Ftutsraadiixle Hucli. A.. Froke.n. I Carstens, Frue.

icrorindo.

Christensen. Frue.

Clausen. Ftatsraadiude.
('(din. .Frue.

de Coninck. F.'. Frue

Uanueskjoki-Sainsoe. F., (irevinde.
Eln'licli, Henriette. Frue.

Fielnnuller. A.. Froken. Liej'ei'inde.
Fl])er]ino\ Frue.

Frslev. l'rofessorinde.
Frslev. A.. Froken.
Frslev. A.. Frue.
Faber. Yilli.. Froken.
(Jrandjean. Frue.
(Judmann. Froken.
Hoffmeyei-. Frue.
Holihmherg. ('.. Froken

Hoick. Ag'atho. Froken. l,;ererin.de.
Holm. Sophie. Frue.

JTolsf. Julie. Frue.
Horring, Frue.
Høst. Fmilie. Froken.

Høst. yietoria. Froken
Jensen. A.. Froken.
Kiskv. Frue.

Klein. .Frøken.

Koefoed. F.. Frue.
Kro<!'h. Frue..

r? * im-. Kruse. Marie. Fnketruj Køhke. Anna. Frøken. Købke. Flise.. l'"roken. Lange. P. M.. I''roken. Lassen. Julie. Froken. Lohr. F.. Frue.

Loven skjold. Barone,
Frue.

• i 1i1

Madsen. !>.. Frue.
Crunch. Professorin dc
Neumann. Frøken.

Paludan-Miiller. A.. Frøken,
Petersen. Andrea. Frue.
Petersen. Anna. Froken.
Petersen. Christiane. Froken
Plenge. Fanny. Frue.

lfe\ventluw. l!.. (Jrevinde til (Jrcvskal
('hristiaussjede.

Ruse. IL. Frokcn.
Rink. S.. Frue.

Rosenkran t/. Fnkrbaronesse.
Ruben. Frue.

Kung. ('. Frue.
Scheel. (.Jrevinde.

Sehierbeeh. Augusta. Frue,

Schneider. A,. Lærerinde.
Seidolin. M.. Frue.

Sleisner. C.. Frue

Sonne. Anna. Frøken.
Sonne. Johanne. Frøken.
Storch, M.. Frue.

Slougaard. (Jliie, Fru<
Sulir. A. H., Frokcn.
Suhr, K.. Frøken.

Suhr. .1. M.. Ftaf sraailinde.
Sulir. J. IM.. Frøken.

Svendsen. A., Frue.

Testmann Caroline. Frk.. Skolebal YT^rinde.

Tliiin. Frue.
Tliun. Frue.

Tuna. Flise, Frue.

Trap. (({'hoiiiiootatsrfladindr.

Trap de Tliyf.-osnn, (\ M.. Frokcn,
\\"o,l>or. F.. KukolVuo.

\Veiuiann. Petra. LaTorindo.
\\ enek. C.. Froken.

Wcnek. }!.. Froken.

\\eHtero-aanl. Louise. Frokcn. Sk<ilel»e

' * '^ ** * * *
stvrerinde.

Winprler, CL. Froken.
\Vold. IJa^na. Frøken.
Xoe«-a. Johanne. Frøken.

Aaberir. (jaardeje)'. Folkethiii^'sinanil. Ald'uhamson. Lærer. Kiklel>romle. Andersen, yieekonsul. Lemvig. Ankjæi1. (Joneral, Aarhus.

.1 ~- •: •n • ••- .- -, -
Andersen, L;erer. Desser paa Samso.
A.]vj)elt. Kojskoleforst. Alorke. pr. Uonde
I aago. Kand. theoh. Hojskolel.. Testrup
! arehalia. L. P.. Liej4'e. Fndelave.
l arfoed. H. I'. Fx. jur.. Hospitals]orst.

Aarhus.

Barfoed. 'Di.. Kjolimand. Svenborg.
Pecker. F. S.. Justitsraad. 15orgiuester,

Xyl)org.

Boermann. l''orstniester. Man t/høj.
Ben/on, Kaininerhr.. Amtmand. Jfolbæk.
Borg. L.. Overlærer. Thorshavn. Ftenierne
licrg. P. H.. La-rer. S. Stenderuj).
Benier-Schilden. Kammerhr., Ritmester

Klausholm.

lierregaard. Kinjk.. Skovrider. M.auenan
Bertoueh-l.ehn. kammerhiM're.l.jungholni
Beyer. A. F.. okonomiforva.ltor. >'iliorg.
Bjerre. H.. Murmester. Horsens.
Bloch. Rektor, Fredericia.

Block. (Jodsejer. Kokkodal.
Bohr. Løjtnant. Ingen.ior. Anioj.
Bojsen. Højskoleforstander, («jedved.

Bouri ion ville, H<dballetm.. Fredonslxirg.
Bove. F.. Kolonibestyrer. Uimmak.
Bråmmer. (J. P.. Biskop. Aarhus.
Brandt. Martin. Kaptajn. Uingkjoliing.
Brodcrsen. Chr.. Højskolelærer Lyngby.
Bruun. M. P.. Ftatsraad. Aarhus.
Bruun. < >.. Projirietær. Budorupgaard.
Bruun R., (Jodsejer. Hofjægerm.. Stenalt
Biilow. (Jencral. Viborg.

Chabot. N'icekonsiil. .Roskilde.
Christian!. Oberst. Middelfart.

Christensen. H. 1... Løjtnant., (»dense.
.Dalgas. Kaptajn. Aarhus.

Dinesen. Kaptajn. Eungstedgaard.
Urewsen. Chr.. Fabrikant. Strandmollen
Duns. Tandlæge. Odense.

Fckardt. Chr.. Kand. fil.. Proprietær
Ørumgaard.

t

Side 6

I det andet MØde i Vinteren 187 H -1879 meddelte l'astor Hen(Jf uogle Kejseminder fi'a. Øer vesten for Skotland , og dernæst foreviste og forklarede I'rof. .fät'xfc'' nogle franske Kaart.

I det tredje MØde fremførte Kapt. O. Irminifi-r i Klaaden nogle Bemærkninger om Samfa-rdsels- og Fransjiortmidler i det indre Afrika, og dernæst, holdt Kapt. HoffttU'i/cr et Foredrag o:n Kegnen i November og Kulden i December 1878.

J det fjerde MØde gav rremierløjtnant JeiM-H i Klaaclen en Skildring af sin Vandring |>;ia Indlandsisen 1878. og dernæst, tVemforte I'rof. Johnxll'iij> nogle Meddelelser om de, i de senere A;tr ibrctaync I'nders.ogel.ser i (j rønland.

l det femte MØde gav dansk Konsul l'ttiM p;.(a Sandwichsøerne nogle Meddelelser om disse .(-)er. og dcrn a.-s t oplyste l'remierlpjtnant /-'. J>iir<li.'n/l<'(/i i Flaa<len om de Jvesnltater. der 1878 ere nnaede ved Pybvands.niaaliiitrer med .. Fylla" i Xjerbeden af Island.

Fngelstoft. Hisknp. Oden«e

v. Fssen. Valdemar. Kjobm.. llandmr.u
reddcrscn. Adjunkt. VihoT'g.

r?
liedler. Pdrkedommer. Sterrede.
Friis. l'.. ScminarieUerer. Skaaruj
Ko ir- Toidforvalter. Sæby.
(ii)scli. Attaché. London.

fi revenkop ('astenskjold. Frederik slu ml. (Jrihier. (J..1.E.. lfoija'<rerin.. K'avnstrup llammeric]i. Professor. Iselinjren. liansen. Koloniljest.. .lulianeliaul). Hansi Mi. ('.. Adjunkt. Itoskilde. Hansen, ('ar!. Have]>rn</skai)d.. Lertdien

lio rir,

liansen. Kmu. Telejrratist. Xe\vcastle.
I (elms. .1.. KancMdlir1.. Apotjieker. .Horsens.
Ilei)i)in^s(M). Tele^rat'liestyer. Amoj.
ILertx. Kateket. Iloskilde.

Hinnmdstrup. Lærer. Vallekilde Hojskole
HolTTuevci-. Adjunkt. Aarhus.

Hol'inan-Haiifr. Ktatsraad. Hofman s tja ve.
Holm. P. Allier.ir. Pr;est. Dalum.
H(ds!ein-J,edrp|)or<r. C. V,. M.. Kainmerhr.

Lehnsjrreve, Ijedreborjr.

Holstein-Ledrolionr. (Jreve. Ledroliorjr.
Hoist. Ktatsrstixl. Horsens.

Holt, l^roiirictier, Sandal pr. Fredeneia.
lloskiær. IL. Paris.

Houmaiin. .lens. Xjolntiand. Horsens.
Jensen, Forpagter. 'sy<^holni.
.lei'iniin. Kapt.. Stamhusl).. Avsum.uaard.

Je.ssen. v.. Kammerherre. .Horsens.
lnfrer?dev. (iodsejer, Marsclisborir.
iTminjrcr. J.ojtnant. Amoj.

•fprgeusen. Adjunkt. Horsens.
•Jørgensen. Ktatsraad. Spholt.
Kieler. Direktpr. Aarhus.

Kjelleru]). J., (iodsejer. Visborggaard.
Krabbe. IJoi'grnester. (ii'enan.
Kragh. '('. M.. Agent f. d. st. n. Telegraf

selskab. Futsjov. Kragh. S. J.. Kjplnuand. Horsens. Kranold, Konferensraad. Odense. Krani]»-.Smith. lns])ektor. Nordgrpidand.

Kfögh. Sogne pr;eSt. Onsle1

Lange. Kaptajn i Fodfolket. Odense, l,arsen. 11 o j.--kuli -fors t.. Frederiksværk. Larssen. .1.. Kapit.. Skibshandler. Malmo LarsholV. Rudolp. (indslus.. Kongsvillie. Lassen. Professor. Kolding.

Lerche. Kainmcrh., Lensgreve. Lerchen
l)..vu-.

l.eth. .Præst. Middelfart

Levysohn. Kjobmand. Kanton.
Lorentzen. Overlærer. So ro.
Lotxe. Apotheker. Odense.

Lund. .lacoli. Assistent, .lidianehaali.
Madsen. La-rei-. Hindliolni.

Madvig. Paris

Molmark. L;e^e, Svenlior;,'
Moltke. lireve. Nora irer.

.lll'MK^. IMt \l. .>UlflJ^ei.
(ireve. Minister. Paris
M.oni'ad. D. <;.. Jiiskop. Nykjol». p. Kalsler
Moth. Ovcrliercr. iSoro.

Miihlensteilt. 'J'tdc'Lrratist. Amoj.

•""'"> - '"• + - !'.,-,!•• IL•>• -llll'-j. Mylius de. Kainmerhr.. Ivonnin^'eso^aard. Muller. N. V.. IJealskolehestyrei'. Thisted. Midler. La mist hinirs mand . Svsselmand. .Kiei'penie.

Müller. L;erer. Aarhus.

M(dler. C. .1. Hvalso-, lurked.. Frederiks
v;erk.

N(vr^ciard. li od;sej er. (i unde rsle v hol m.
Neeriraai-d, (»verherer. Herlufsholm.
Nielsen. Stillamtmand. Hihe.

Nielsen. N.. Lal rer. Tliinjrjelliiifre.

Nit'lsen. \\ .. Sajrfprei'fuldinfefrlijr. Lcmvijr.
Nyholm. J,. ('.. Hofjægermester. Uangsbo.
Petersen. Seminarieh'erer. iuinum.
Petersen. Lierer.

'Petersen. C. .h'.. Lærer. Silkeborg.
Petersen. Julius. -Telegrafist. Nagasaki i

Japan.

Pjetursson. P., liiskop. Reykjavik.
Poulsen. H. J.. Assessor, liankd.. Ilorsen
Poidson. Richard. Kand. jur.. Lierer. .Ro

kilde.

Kaaslpff. (leneral. Di'esden

I ahbek. ('ivilingenior. Saxfjedgaard.
f asiuusscn. < M>dslorvalt<T. Jeltehoj.
l asiniissen. Just itsraad. (lisselield.
l egenhurg. Siiltamtmand . Skanderborg
l osenkrantx. Kammerherre. Lensbaron

Rosenholm.

Rosenom. Kmhr.. Amtmand. Randers.
Ronnenkamp. Telegrafist. Amoj.
Sager. Borgmester. Rudkjobing.
Seavenhis. Kammerherre. (Ijorslev.
Schade. \"ieekoiisu). p. Moiv-.
S (dies t ed-.hi el. Kaiiiincrheri'e. li'a\'idiidl.
Scdnuidt. l'ra-st. Tvrsled.

Sidunidt. P. J... Vinhandler, llordeaiix
S(diroll. Olierst. Hidsinu'or.

Skeel. S.. KamiiH'rlieri'e. Ilirkelse.
Sleisnei'. Liejre. Ordrup.
Stallknecht. Kalirikant. Horsens.
•Stniiii)e. P., .Ijejrermester. Skjornnir

17 ."- t • •'
StelVcnsen. Inspektor. (lodthaali.
Steinmann. (leneral. Aarhus.

Steplienseii. ()verretssa<rf.. Reykjavik. Stieglitz, Instrumentma^ei-. Amoj. Stricker. Tel(><rrafassisteiit. Amoj. Strom. T<d(.'jrmfist. Sjan^haj.

Svendsen. "Kand. ma<r.. IJestyrer. P>OLTO.
Tluinniii"'. Provst, Hidlc^ste.d.'

Tliodherjr. Sekretci'r. lii'oholm.
Thotl. U-eedtx-. Lensbaron, (lavno.
Thy^eson de. Kammerhei'i'e. Damiraard.
Trautner. Liege. .!io«i'eiise.
l mut. A.. Konsul. jSand\vichsoerne.

Valentiner, (iodsejer. (Ijeddcsdal.
Wanning. P. P.. .Kaptajn. Viborg.
\Veber. Tomrermester. .Roskilde.
Vedel. Kammerherre. Amtmand. Sorp.
\\Cstermann. (Irosserer. Randei's.
AViclifeld. Kammerlierre. .Fngeslol'te.
Winde. Proprietær. lUirholt.

Winning. Fmil. (Irosserer. Horsens.
\\onsild. J.. Karver. Horsens.
Woldike. Kjkr.. Herredsfoged. Norgaard.

Osterbol. A.. .Lierer. Vestervi

hjolskabct tiidler i alt B'2'J livoraC 51 <:t-c livs varige og 771 erc ordiiuere IMcdlenimer: al' de
sidste ere 91 Damer og 16.'» bo uden for Kjp^benliHvn.