Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

En Notis om Traps Beskrivelse af Danmark. Antikva-

ren V. Boye har i „Nationaltidenden" i en Anmeldelse af det nævnte Værk, givet en interessant Oplysning: Imedens Bergsøe og andre Statistikere havde opgivet Fladeindholdet af de kongerigske Indelukker (Enklaver) i Sønderjylland til 5 geogr. Q Mile, lod Trap i Aaret 1860, som et af Forarbejderne til første Udgave af sit Værk, nuværende Oberst Schøller foretage en ny Udregning, og det viste sig herved, at disse Indelukker havde et Fladeindhold af 9—10 D Mile. Da Østrig-Preussen 1804 havde frataget os vort gamle Kronland, bleve ved Frgtatningen for de kongerigske Indelukker de hos Trap givne Udregninger lagte til Grund, og paa denne Maade fik vi altsaa 4—545 LJ Mile mere Land end vi ellers vilde have faaet. Ed. E.