Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Ed. E.

Gravstaden Urgnb*) i Kappadocien, et lilleasiatisk Landskab, som dels udgjør en Del af det nuværende Pasjalik Siva og dels af Karamanien, ligger i en af stejle Bjærge omgiven Dal; den er enestaaende i hele Verden. Dalen synes at mangle Vand og Plantevæxt, og Bjærgsiderne, som omgive den, bestaa af Pimpsten. Allerede i ældgammel Tid blev denne Dal valgt til Gravplads, og i Tidernes Løb har man snart indrettet nye Grave, snart taget gamle i Brug. Overalt i Dalen hæver der sig isolerede, snehvide Pimpstenskegler, som mangen Gang staa hverandre saa nær som Træer i en Skov eller som ere adskilte i Grupper ved næsten regelrette Gader. Der er i det hele flere Tusende saadanne Kegler, af hvilke nogle ere temmelig høje. Man har udhulet disse Kegler til Gravkamre og endog afdelt dem i flere Stokværk, som indbyrdes ere forbundne ved Hjælp af Trappegange.

*) I/illustration européenne 1879.