Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Danske OpmaaVingsarbejder 1878. Efter Opfordring
er der godhedsfuldt meddelt Tidskriftet følgende officielle
Oplysninger:

Generalstabens topografiske Afdeling har fortsat Placeringsarbejderne i det nordøstlige Jylland og udført et Præcisionsnivellement fra Hobro til Aalborg. Detailopmaalinger ere foretagne i Egnen omkring Viborg og Randers med en Styrke af 8 Officerer og 41 Underofficerer. Af Generalstabens kobberstukne Kaart og Atlasblade ere Herning, Husby. Nørre Felling, Eingkjøbing og Ørre i l : 40,000, samt Generalkaartet over Fy en i l: 160,000 udgivne i Handelen. Desuden er der udkommet: Fotolitografier af 21 jyske Maaleborde; l Plan over Lejren ved Eremitagen; de to nordligste Blade af Kjøbenhavns Omegn i Maalestokken l : 20,000, samt Blad l af Generalkaartet over Jylland i l: 160,000. I Løbet af 1879 venter man at faa de manglende fotolitografiske Kaart af den sydlige Del af Jylland i 1:20,000 mod Øst indtil i Højde med Linjen Viborg - Kanders, mod Vest indtil i Højde med Linjen ViborgHolstebro færdige.

Søopmaalingen har opmaalt Løbene omkring Kjøbenhavn
samt Élinterenden. for saa vidt dette Løb hører til dansk Side.