Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Undersøiske Vulkaner og Flodbølger ved Avstraløerne.

J. S. Hohlenberg.

Side 31

Undersøiske og Flodbølger I de sidste Aar harder vist sig en stærk vulkansk Virksomhed ved flere af Avstraløerne. og vi meddele derfor et Uddrag af lagttagelserne derover, i det vi tillige bede Læserne mindes, at der i Februar 1877 er opkommet et nyt undersøisk Krater ved Havaji mellem Sandivicliaøernc (se nærv. Tidskr.. Iste Bind, 1877, S. 137).

Den Iste Decbr. 1877 iagttog saaledes Kapt. Helander
ved t\y-Zeeland et undersøisk vulkansk Udbrud; Havet skummede
stærkt og sendte en svær Sø ind imod Skibet. —

Side 32

Den 10de Januar og den Ilte Februar 1878 lagt toges vulkanske Udbrud ved Tfiiuia, en af de sydligste af Xy Hebriderne. En paa Øen bosat svensk Kjobmand Petersen har om det førstnævnte af disse Udbrud fortalt, at allerede ved det første Stod luevcdes Hunden af den paa Vestsiden af Øen liggende Havn op over Havets Overflade; .Daiupskyer stege i Vejret, og kort efter kom en 50 Fod huj Bølge og (idelagde alle de indfodtes Plantager ved Havnen. - Ved Udbruddet i Februar blev Havneimllobet meget indsmvvret. Klipper hævede sig i Vejret, en stor Flodbølge rejste sig og fremkaldte ligeledes flere. Odela'ggelser paa Landet.

Den Iste Marts IS7B traf Kapt. Harrington ved Boiif/ainrilh'fi Ø, en af Salomons Øerne, saa sv;ere Flodbølger, at al Xavigeren blev umulig; han modte dernæst en stor Mark af Pimpsten og Aske. der, saa langt Øjet kunde se. strakte, sig i store F'lader og Striber, l lire Dage krydsede Skiltet igjennem al denne Pimpsten og Aske.

Den ilde Februar 1878 fandt Kapt. Hersheim den nordøstlige Kyst. af A'?/ Britiuiiiif.il, indhyllet i Kog og Havet i stor • Omkreds dækket, med .Pimpsten. Han fik dernæst at vide, at der havde dannet sig tre Kratere paa Xy .Britannien, og at der var fremkommet en ny O. omtr. 50 Fod høj og henved en Kvartmil i Tværmaal.

Til. disse forskjellige Fremtoninger kan. endnu føjes, at der den 10de Januar 1878 har fundet et vulkansk Udbrud Sted i Mar/alh(tc'nMtrædct, og at der den 27de og 28de Januar 1878 viste sig en stærk Flodbølge ved Callao, saa at, Bølgebryderen ved Havnen ødelagdes o. s. v. Fndelig maa det nævnes, at der i September 1878 er sket et vulkansk Udbrud pas Kamtsjatka, og det viser sig altsaa, at der er megen Uro i hele den vældige Vulkankreds, der omgjærder Sydhavet, T „ HV,///™/>,>,•„