Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

A. Feddersen.

Mangotræets Udbredelse paa Jamaica*) er et af de mærkeligste Exempler paa en fremmed Plantes Indvandring og den derved fremkaldte Udryddelse af dens nye Hjemstavns Plantevæxt. I Aaret 1784 tog Admiral Rodney en fransk Prise, der kom fra Bourbon og var bestemt til San Domingo; iblandt andet medførte den til den sidstnævnte Øs botaniske Have en Del Kaneltræer og Mangoplanter. Admiralen overlod Planterne til den botaniske Have paa Jamaica. Kaneltræerne bleve omhyggelig plejede, men deres Dyrkning var forbunden med store Vanskeligheder. Mangotræet derimod, som man slet ikke tog sig af, blev i Løbet af elleve Aar ligesaa almindeligt som Orangetræet og udbredte sig over Dale og Bjærge ligcfra Kysten til en Højde af 5000 Fod over Havet. Da Slaveriet senere hørte op, bleve mange Landstrækninger overladte til sig selv, og da Mangotræets Frugt er en Yndlingsspise for Negrene, førtes Frø af det omkring i Landet, saa at der snart voxede Mangotræer op langs alle Veje og omkring alle Plantager. Derfor ere nu mange Tusende Tdr. Land overvoxede med Mangotræer, som bidrage til at forbedre de tidligere tørre og ufrugtbare Distrikters Vejrlag, i det de afgive Fugtighed og Skygge og holde det tidligere hurtig forsvindende Nedslag tilbage.

Desuden afgiver den henved to Pund svære, velsmagende
Frugt flere Maaneder om Aaret Føde for Negre og Heste.

*) Popular science monthly. 1879.