Geografisk Tidsskrift, Bind 1 (1877)

Ed. K

Danske Opmaalingsarbejder 1876. — Efter Opfordring
er der godhedsfuldt meddelt Tidskriftet følgende officielle
Oplysninger:

Generalstabens topografiske Afdeling har fortsat Trianguleringsarbejderne
i det nordvestlige Jylland, og Præcisionsnivellementet
fra Randers over Aarhus til Viborg og tilbage
til Randers er blevet afsluttet. Detailopmaalinger ere foretagne
i Egnen mellem Skanderborg, Silkeborg og Frijsenborg
med en Styrke af 8 Officerer og 40 Underofficerer. Af
Stabens Atlas over Danmark ere Bladene: Ansager, Kvong,
Henne, Tipperne, Sonder Lyngvig og Tarm i Maalestokken
1:40,000 udgivne i Handelen. Desuden er der udkommet
Fotolitografier af 2 fynske og 65 jyske Maaleborde i Maalestokken
1:20,000, og man er saaledes for Jyllands Vedkommende
færdig med Udgivelsen af de Maaleborde, der ligge
syd for en brudt Linje fra Æbeltoft over Aarhus, Skanderborg,
Silkeborg og til Holstebro. I Løbet af 1877 venter
man at faa fotolitografiske Kaart i 55555 af de Egne, hvoraf
Detailopmaaling er gjort 1876.
Søopmaalingen har særlig været sysselsat med Horns
Rev, hvoraf omtrent Halvdelen blev opmaaltU Juni og Juli
med to Dampskibe samt ved Hjælp af to lejede Dampfartøjer
som Stationsskibe. Desuden er her i Landet Middelgrunden
ved Kjøbenhavn bleven opmaalt i nogle Dage, og
ligeledes er Grønsund blevet opmaalt ved Vagerfartøjet.
Ved Island har Stationsskibet foretaget forskjellige Opmaallinger
ißerufjord, Seidisfjord og Djupavaag samt ved Stykkisholm
og enkelte andre Steder.

Geografiske Selskaber. — I Følge Behm*) findes der af saadanne for Tiden 40. Kun i meget faa af de evropæiske Lande fattes et saadant Selskab, og uden forEvropa er der Selskaber i Tiflis, Irkutsk, Orenburg, Kairo, Ny York, Mejico og Rio de Janeiro. Det ældste af dem alle er det i Paris, stiftet 1821 bl. a. af vor Landsmand Malte Brun; efter det kom Berliner-Selskabet, stiftet 1828, og Londoner-Selskabet, stiftet 1830. I Tyskland findes ikke færre end ni geografiske Selskaber, hvoraf flere ere meget smaa; Selskabet i Darmstadt har saaledes kun 60 Medlemmer, der tilsammen betale 350 Kr., og Selskabet i Halle kun 96 Medlemmer, der tilsammen betale 750 Kr. omAaret. Det største af dem alle er Selskabet i London, der har over 3,000 Medlemmer, og det er tillige det rigeste; dets Medlemmer betale nemlig tilsammen 140,000 Kr. om Aaret, og desuden faar det en aarlig Understøttelse fra Staten af 9,000 Kr.; fremdeles ejer det i rede Penge en Sum af 190,000 Kr., foruden at det har sit eget Hus, der med sit Inventar o. s. v. er vurderet til 350,000 Kr. Ogsaa Petersburger-Selskabet er rigt, da det bl. a. faar en aarlig Statsmiderstøttelse af 40,000 Kr. Det „kediviale geografiske Selskab" i Kairo modtager aarlig af Kediven 7,(i00 Kr., og han lønner desuden Præsidenten. I Slutningen af 1876 er der blevet dannet fire nye geografiske Selskaber, nemlig i Brüssel. Antwerpen, Marseille og Kjøbenhavn.