Geografisk Tidsskrift, Bind 1 (1877)

C. L. Madsen.

Side 21

Den første Jærnbane i Kina. — Denne Bane har trods sin ringe Længde og den korte Tid, i hvilken den har været til, en ret mærkelig Historie, som varsler om en ny Vending i den ihærdige Kamp, der i saa mange Aar er ført imellem den evropæiske og den kinesiske Kultur. Allerede denMaade, paa hvilken "Wusung-Jærnb an en, saa at sige, blev smuglet ind, peger hen paa, at man her har med særlige, kinesiske Vanskeligheder at gjøre, maaske med selve Feng-Shui, denne hemmelighedsfulde Magt, der er saa overordentlig vanskelig at definere, men som •man ud ad til jævnlig møder i den seje, kinesiske Nationalaand. Det var Feng-Shui, der forbød den forrige Kejser af Kina at modtage den Gave af en Miniatur som nogle engelske Rigmænd for en Del Aar siden tilbede at lade bygge i de kejserlige Haver i Peking*). Den Gang og dér strandede Udførelsen paa den alt gjennemtrængende officielle Synsmaade; men maaske, tænkte Evropæerne, kunde man være heldigere ved Wusung, der ligger saa langt borte fra Magtens Midtpunkt, Peking, og saa nær ved det aabneHav, to Omstændigheder, som synes at virke meget formildende paa Feng-Shui. Da Planen var modnet, skred man til at sætte den i Værk under Ledelse af det ansete og med kinesiske Formaliteter vel kjendte Firma i Shanghai, Jardine, Matheson & Komp.; det fornødne Land blev i al Stilhed opkjøbt og i det Øjemed at benyttes til, hvad man kaldte, „Anlæget af en bedre Vej"; selve Betegnelsen „Jærnbane" blev nf Forsigtighed ikke brugt. Det Kejseren tiltænkte Lokomotiv blev omdannet til at passe for en Jernbane af kun 21/«21/« Fods Sporvidde og saaledes blev alt indrettet efter den mindst mulige Maalestok; men det, der ligger bag denne beskedne Begyndelse, er dog Tanken og Haabet om, at der af denne lille Spire skal fremvoxe et umaadeligt Jærnbanenet. som en Gang skal aabne det store

Rige med dets 4 til 500 Millioner Mennesker for evropæiske
Forestillinger, Fornødenheder og Frembringelser*).

Jærnbanen fra Shanghai til Wusung ved det sydlige Udløb af Jangtsekiang har en Længde af omtrent 3 danske Mil; den fører gjennem en Egn, der udelukkende staar under kinesisk Overhøjhed, og som ikke henhører under de saakaldte „Koncessioner" eller visse Distrikter i Traktathavnene, der ere afstaaede til de fremmede og bestyres af Konsular Omtrent Halvdelen af Banen, fra Shanghai til Kongwej, blev aabnet den 30. Juni f. A. under livlig Deltagelse fra den kinesiske Befolknings Side; den første Dag bleve alle befordrede frit, men selv senere var Tilstrømningen saa stor, at Togene ofte maatte afgaa flere Minuter før den fastsatte Tid for at hæmme det stærke Tilløb til Billetkontorerne. Saaledes gik alt efter Ønske i Løbet af en 8 Ugers Tid, da pludselig den 24de Avgust, ifølge Befaling fra den engelske Minister i Peking, Sir Thomas "Wade, al Trafik paa Banen blev standset. Ministeren havde selvfølgelig været holdt a jour med det hele Foretagende lige fra Begyndelsen; hvad var der da sket, som kunde retfærdiggjøre denne uventede Standsning? Den umiddelbare Foranledning var vistnok den, at en kinesisk Soldat, eller maaske en Kineser i en Soldats Dragt, hvilket ikke er ganske det samme, nogle Uger i Forvejen blev kjørt over af Lokomotivet og dræbt; de, der ere mere indviede i kinesiske Forhold, ville dog vide, at denne Hændelse, der endog var bleven forudsagt, ikke var aldeles tilfældig, og de vare nu forberedte paa, afc Feng-Shui vilde vise sig. Og saaledes skete det, „Ild-Dragen" blev atter indespærret.

De sidste Efterretninger fra dette mærkelige Land, der med den første Statssekretær Li-Hung-Chang i Spidsen fører en saa udholdende Kamp for sin Statsidé og for sine nationale Ejendommeligheder, tyde dog allerede paa. at dette svage Forsøg paa at indføre Jærnbaner i Kina kan lykkes, men rigtignok paa det Vilkaar, at Wusungbanen gaar over*) Efter de nyeste Opgivelser er der i dot kinesiske Rig-e 433 Mill. Mennesker i'Alman. de Gotha. 1877.)

*) Man fortæller, at da den kinesiske Minister, som førte Underhandlingerne, havde udtomt alle sine øvrige Grunde imod denne .Jærnbane. udbrød han tilsidst: „MenFeng-Shu! tillader det ikke!" — „Hvem er Feng-Shui"? spurgte «la en af Evropæerne. — ...Ja, det er noget, som De ikke forstaar!" var Svaret, og dermed bleve Underhandlingerne afbrudte. Man træffer stadig i Kina paa l-'ong-Shui: men ingen kan eller vil forklare, hvad det er.

Side 22

til at blive kinesisk Statsejendom. Den er som saadan bleven aabnet igjen i de første Dage af Januar Maaned, foreløbig paa etAar og paa Betingelser, der ere fastsatte i en særlig Overenskomst med Vice-Kongen i Nanking. — De fejlagtige og vildfarende Forestillinger, som man tidligere nærede om Kineserne, ere nu stærkt i Færd med at forsvinde, og man ev overalt mere tilbøjelig til at yde deres mange gode Egenskaber fuld Retfærdighed. Det kan heller ikke omtvivles, at dette Folk, der vitterlig er i Besiddelse af stor Dygtighed og især af en næsten utrolig Nøjsomhed og Arbejdsomhed, og hvis ledende Statsmænd fuldkommen klart opfatte Aanden og Øjemedet i evropæiske Indretninger, Opfindelser og Forslag, ogsaa med Tiden vil kunne magte Jærnbanerne. Disse ville da komme til at bære den kinesiske Nationalitets Stempel, Beviset for, at de ere optagne i den kinesiske Statsorganisation og ere underordnede dennes Interesser. Dette er netop denne Ordning, som vi træffe paa i Japan, og sikkerlig ogsaa den, som passer bedst for Kineserne, et Folk, der har en saa stærkt udpræget Følelse for sin nationale Selvstændighed.***)Imedens den hieroglyfiske Skrift bestaar af Billeder af forskj el ligre Gjenstande. hvoraf i det mindste Omridset er (rivet, ere i den hieratiske Skrift Billederne kun angivne ved et Par af de vigtigste Linjer. T. S.

**) Bulak ligaer ved Kilen lige tæt ved Kairo og betragtes i Reglen som en Pel af Byen. V. S.

*) Den vigtigste af disse er nylig for eu rimelig Pris solgt til British Museum af Harris's Datter, efter at hun længe havde forlangt en fabelagtig Sum derfor. Det var først, da Nabohuset sprang i Luften, og hendes eget Hus halvt ødelagdes, at hun fik Øjnene op for. at de store Skatte let kunde odelsesges uden at bringe hende Fordel, og at det var bedre at sælge dem. V. S.

*J Dahabia, er et arabisk Ord, der egentlig betyder „forgyldt", og som betegner en Kilbarke med en af flere Værelser bestaaende. paa Dækket anbragt Kahyt. Taldemar Schmidt.