Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Leonid Breitfuss: Das Nordpolargebiet. Seine Natur, Bedeutung und Erforschung. Berlin. Springer-Verlag 1943. 180 Sider (12X 19 cm).

Niels Nielsen.

Side 145

Denne lille, men meget indholdsrige Bog bestaar af to Hovedafsnit, nemlig en kort geografisk Redegørelse for det arktiske Omraade og en historisk Oversigt over dette Omraades Opdagelseshistorie. Hertil knyttes saa nogle Betragtninger over Trafikmulighederne i det arktiske Omraade og en kort Oversigt over Polarforskningens Methoder og Maal.

Det er naturligvis ugørligt paa en saa begrænset Plads at give en udtømmende Fremstilling, og store Afsnit er ogsaa meget sammentrængte og summariske. Det arktiske Omraade opgøres til 26,4 Mill, km2, hvoraf 7,9 Mill, km2 er Land. Havene behandles (herunder det Okotskiske Hav) relativt udførligt saavel fysiografisk som biologisk. Ligeledes Klimaet, hvor Breitfuss bl. a. gør opmærksom paa den almindelige Opvarmning af saavel Atmosfæren og Hydrosfæren, der siden 1920 har præget de arktiske Egne, en Opvarmning, som Forfatteren dog anser for forbigaaende, idet Højdepunktet allerede synes at være overskredet.

Gennemgangen af Dyre- og Plantelivet i Arktis er kortfattet, men indholdsrig. Forfatteren kommer her bl. a. ind paa visse dyregeografiske Problemer og refererer de russiske Undersøgelser over Polarfaunaens Sammensætning. Menneskets Optræden i Arktis behandles kort.

Bogens andet Hovedafsnit er de arktiske Opdagelsers Historie. Stoffet er ordnet regionalt og inden for hvert Omraade tidsmæssigt. Man faar her en let overskuelig, meget indholdsrig Oversigt, der er ført helt op til 1939. Ikke mindst glæder man sig over den ret fuldstændige Fortegnelse over alle større Foretagender i de allerseneste Aar før Krigen, deriblandt de russiske.

Side 146

Selvfølgelig maa man i en saadan Oversigt komme til at savne et og andet. For en dansk er det saaledes vanskeligt forstaaeligt, at et saa stort og i videnskabelig Henseende saa vigtigt Foretagende som Femte Thuleexpedition ikke er omtalt, medens Knud Rasmussens tidligere Rejser er omtalt.

Men alt i alt maa man glæde sig over, at Breitfuss, der gennem saa mange Aar har samlet Viden og Erfaring om Arktis, har paataget sig den Opgave at give denne lille, let tilgængelige og let overskuelige og meget koncentrerede Oversigt.