Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Leo Lysgaard: Lufthav, Vejr og Klima. Populær Meteorologi. 232 Sider. (17X25 cm). 94 Fig. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag. København 1943. Pris: 12.50 Kr.

Niels Nielsen.

Side 144

I vor populær-videnskabelige Litteratur har Helge Petersens fortrinlige lille Bog om Vejrets Fysik i en Aarrække været det Værk, hvortil man henviste saadanne Folk, som søgte Oplysning om de meteorologiske Fænomener. Da Meteorologien imidlertid er inde i en meget livlig Udvikling, er det naturligt, at Lysgaard har prøvet at give en ny Fremstilling af de herhenhørende Problemer, ikke mindst fordi Meteorologien, herunder Vejrtjenesten, rimeligvis i de kommende Aar vil komme til at staa over for Opgaver af langt større Omfang end tidligere, hvorfor det ogsaa vil være af nogen Betydning, at større Dele af vort Folk kender lidt til denne Side af Naturvidenskaben og dens praktiske Anvendelse.

Forfatteren har imidlertid sat sig en dobbelt eller maaske snarere en tredobbelt Opgave. Han har villet skrive en populær Bog for de mange Læsere, navnlig fra saadanne Samfundslag, hvor Erhvervet er direkte interesseret i Vejret, altsaa f. Eks. Landmænd og Fiskere. Dernæst er Bogen beregnet for studerende, og endelig er den tænkt som Haandbog. Det siger sig selv, at det er meget vanskeligt paa een Gang at løse alle tre Opgaver, og det kan næppe heller siges at være lykkedes helt. Det forekommer Anmelderen, at den populære Side er den svageste, selv om Forfatteren ved Anvendelse af forskellig Sats foretager en Inddeling af Stoffet. Derimod er der ikke Tvivl om, at Bogen vil finde stor Anvendelse blandt studerende ved de forskellige højere Læreanstalter, og den

Side 145

indeholder ikke mindst for de Højskoler, som tager Sigte paa de praktiske Fag, en Mængde Stof, som for disses Elever er direkte anvendeligt. Anmelderen vil derfor mene, at Leo Lysgaards nye Bog vil faa sin Betydning paa dette Felt i højere Grad end som populær-videnskabelig og folkelig Bog.

Blandt det nye, som denne Bog bringer, maa særlig fremhæves Afsnittet om Danmarks Vejr og Klima, hvor Vejrets Hovedtyper inddeles efter Vindene, ud fra den Betragtning, at Vejret for en væsentlig Del bestemmes ved Karakteren af de Luftmasser, som af de store almindelige Luftstrømme føres ind over vort Land.