Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Danmarks Kullur ved Aar 1940. Udgivet af Det Danske Selskab. (16X25 cm). 8 Bind. Det Danske Forlag. København 1941. Pris: Uindb. 80.00 Kr., indb. 128.00 Kr.

Niels Nielsen.

Side 141

Under Redaktion af Rigsbibliotekar Svend Dahl har Det Danske Selskab i Aarene 194143 udgivet et stort Værk i 8 Bind, ialt 3120 Sider, med Titelen „Danmarks Kultur ved Aar 1940", som er ret enestaaende i dansk Bogverden og forøvrigt ogsaa i den udenlandske, saavel i Henseende til Omfang som til Indhold og Tilrettelæggelse.

En kort Gennemgang af Hovedsafnittene vil belyse dette.

Bind 1. Landet, Folket, Politiske Forhold og Forvaltning.
Bind 2. Retsvæsenet, Forsvarsvæsenet, Samfundsforhold og Sund

hedsvæsen.

Bind 3. Social Forsorg, Finansielle Forhold, Tekniske Forhold I.
Bind 4. Tekniske Forhold 11, Erhvervene I.

Side 142

Bind 5. Erhvervene 11.

Bind 6. Religiøse Forhold, Folkeoplysning.
Bind 7. Den videnskabelige Kultur.

Bind 8. Kunst, Teater, Litteratur — Gymnastik, Sport — Sønder

jylland — Færøerne, Grønland, Danmark og Udlandet.

Indholdet er inddelt i ca. 150 Afsnit med særlige Titler. Enkelte
af de 138 Forfattere har skrevet mere end eet Afsnit, men Regelen
er, at hver Bidragyder kun har haft eet Emne til Behandling.

Takket være et yderst omhyggeligt og dygtigt gennemført Redaktionsarbejde er det lykkedes trods det store Omfang at bevare en vis Harmoni*, uden at den enkelte Forfatters personlige Stil og Indstilling er blevet udvisket. Ogsaa i rent kvantitativ Henseende er Værket gennemgaaende ligevægtigt og velafvejét. Den redaktionelle Omhu spores endog helt ned i det enkelte Bidrags Omtale af Personer og Forhold, og man staar her over for det ret sjældne Tilfælde at se et stort og efter sin Oprindelse og sit Thema heterogent Værk skaarét til paa en saa dygtig Maade, at ca. 5000 Emner og Personer har faaet en i Regelen rigtig eller i hvert Fald forsvarlig Placering.

Danmarks Kultur ved Aar 1940 har faaet en overmaade stor Udbredelse i vort Land, maaske større end noget andet tilsvarende Værk nogensinde har haft. Det staar i talrige private og offentlige Bogsamlinger, og det er hævet over enhver Tvivl, at det vil blive læst og brugt i stort Omfang.

Det er ugørligt i en Anmeldelse at komme ind paa en Redegørelse for alle de enkelte Afsnit, og det vilde være lidet rimeligt at fremdrage enkelte til Vurdering. En Geograf vil umiddelbart finde de Afsnit, som for ham har faglig Betydning, og det er for øvrigt ikke helt faa. Og paa samme Maade vil det gaa en hel Række forskellige Fagfolk. Men Arbejdets egentlige Opgave hviler paa en langt bredere Basis. Det Danske Selskabs Præsident, Departementschef Fr. Graae, har i følgende Ord udtrykt Værkets Formaal: I vide Kredse af vort Folk at udbrede Kendskab til dansk Kulturs Udvikling i dette Aarhundrede og paa alsidigt Grundlag opgøre vor nuværende kulturelle Status.

Dette og intet mindre har været Opgaven, og den er blevet løst
— og det kan tilføjes, at den er blevet løst paa en saadan Maade,
at Danmark kan være det bekendt.

Bogen er i sig selv en Dokumentation af Danmarks Kultur ved
Aaret 1940.