Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Hans W:son Ahlmann: Norge, natur och nåringsliv. Kooperativa forbundets bokforlag. Stockholm 1943. 310 Sider. 25X17 cm. Pris: Kr. 15,00 uindb., Kr. 18,60 indb.

Aage Aagesen.

Professor Ahlmann giver i denne Bog en fortrinlig Oversigt over vidt forskellige Sider af Norges Geografi. Af Bogens 310 Sider anvendes den første Trediedel til ?n ftenT»«>mgang af Norges; geologiske Udvikling, Udformningen af Landets Topografi, Klimaet samt Plantegeografiens Hovedtræk. Resten af Bogen handler hovedsagelig om forskellige Sider af det norske Erhvervsliv. Denne Del af Bogen indledes med et Kapitel, der behandler Erhvervslivets Udvikling gennem Tiderne, idet der stadig anlægges geografiske Synspunkter paa Udviklingen. Befolkningsforhold, Landbrug, Fiskeri m. m., Vandkraft, Skovbrug, Industri og Minedrift, Søfart samt Udenrigshandel behandles i særlige Kapitler. Bogen er forsynet med et udmærket Billedmateriale og et godt udarbejdet og for Størstedelen originalt Kortmateriale. Alle Kort er anbragt skævt i Forhold til Verdenshjørnerne — naturligvis en Følge af Norges langstrakte Form, men da der alligevel bruges en hel Side til hvert Kort, kunde de have været anbragt i rigtig Orientering uden derfor at optage mere Plads eller gengives i mindre Maalestok.

Bogen er ledsaget af en Række Tabeller, der for forskellige Befolknings
og Erhvervsforhold udtrykker absolutte og relative Talstørrelser,
fordelt paa Landets geografiske Hoveddele.

„Norge, natur och näringsliv" maa betegnes som overordentlig velskrevet, og den bringer adskillige nye og veovervejede Synspunkter frem; dette gælder ikke mindst Kapitlet om Næringslivets Udvikling. Hele Bogen er ved sin Rigdom af Fakta, sat op paa en virkelig klar og interesserende Maade, et lødigt Værk, der vil vække Opmærksomhed hos alle, der interesserer sig for Norge. Og som Haandbog i Norges Geografi har Bogen været haardt tiltrængt og

maa betegnes som uundværlig.