Geografisk Tidsskrift, Bind 45 (1942)

Lebensraumfragen europäischer Völker. Udgivet af Prof. Dr. K. H. Ditzel, Prof. Dr. O. Schmieder og Prof. Dr. H. Schmitthenner (16 X 23 cm), Bd. I: Europa. 735 S. Talrige Illustrationer, 1 Planche og 1 Kortbilag. Bd. II: Europas koloniale Ergänzungsräume. 571 S. Plancher og mange Tekstillustrationer. Quelle og Meyer, Leipzig, 1941.

Johannes Humlum.

Side 174

I Forordet til første Bind af dette Værk proklameres Udgivelsen
yderligere 3 Bind, nemlig:

Die geographischen Grundlagen der Neuordning des Fernen Ostens,
Gegenwartsprobleme der Neuen Welt,

Gegenwartsprobleme des Orients.

Andet Bind har dog faaet ovennævnte Titel, og i Forordet til

Side 175

dette Bind omtales de 3 nævnte Værker ikke. Tværtimod fremhæves det, at Bind I og II danner en afsluttet Enhed, saa man tør maaske forudsætte, at Udgivelsen af de øvrige Bind er udsat eller opgivet.

Begge Bind indeholder inden for nøje fastlagte Rammer en Række Artikler — ialt et halvt Hundrede — af fremtrædende tyske Geografer. I første Bind findes foruden Indledningen 24 Afhandlinger, der bortset fra Prof. A. Penck's „Die Tragfähigkeit der Erde" udelukkende omhandler europæiske Livsrumproblemer. Prof. Credner skriver saaledes om den fenno-skandiske Minedrift, Prof. Wenzel om Danmarks agrarpolitiske Stilling, Prof. Lütgens om Englands Industri, Prof. Tuckermann om Hollands erhversgeografiske Tilknytning til Tyskland, Prof. Schmieder om Italien og Nordafrika og Prof. Hassinger om de sydøsteuropæiske Folks Livsrumproblemer. Fremhæves maa ogsaa Docent Czajka's Artikel om Bidrag til den befolkningsmæssige Nyordning i Europa.

Andet Bind omhandler i alt væsentligt de forskellige Kolonispørgsmaal. Eksempelvis skriver Prof. Reinhard om det tyske Kolonimuseum i Leipzig og dets Betydning for Koloniarbejdet. Prof. Schmitthenner skriver om Tyskerne som Kolonifolk, Prof. Klute om det tropiske Afrika og dets Kolonisationsproblemer, Prof. Krebs om Indiens Stilling og Prof. Behrmann om Tyskland og Sydhavet.

Det vil være ganske umuligt paa en beskeden Plads at gennemgaa hver enkelt af disse Artikler. Det maa være tilstrækkeligt her ganske kort at nævne Prof. Hermann WenzeVs Artikel om Danmarks agrarpolitiske Stilling. Han har skrevet en kort, men god og i alt væsentligt velvillig Afhandling om Danmarks Landbrug og i det hele taget Danmarks Erhvervsliv. Herunder omtaler han ogsaa Udviklingen gennem de sidste Menneskealdre. Helt uden Kritik kan den dog ikke passere, men gennemgaaende er det vel Smaaindvendinger. Esbjerg var saaledes i 1876 allerede en driftig Havn og ikke et Par Bondegaarde. Danmark indfører endvidere ikke alt Korn, som anvendes til Menneskeføde, og de citerede Importcifre for 1939 er iøvrigt næsten alle utypiske — for smaa —. Befolkningstætheden paa Sjælland er ikke 71,2 pr. km2 og paa Fyen ikke 65,4, ej heller er 42,9 for Nordjylland og 32,4 for Vestjylland korrekt. Porcelænsindustrien importerer Kaolin og kan saaledes ikke fremhæves som en Industri, der i det væsentlige udnytter danske Raastoffer. Desuden maa Odense lige saavel som Aalborg nævnes blandt vore større Provinsbyer. Endelig behøver man ikke at foreholde Danskerne den stærke Fremgang, som Avlen af Frugt og

Side 176

Grøntsager har vist omkring tyske Byer. Ogsaa i Danmark har saadan Avl nu været i voldsom Vækst allerede i en Aarrække, og danske Erhvervsfolk har allerede længe haft Øjnene aabne for de Muligheder, som her ligger skjult.

Illustrationsmaterialet er i begge Bind fortrinligt; det gælder saavel Fotografier som Kortskitser og Plancher, blot virker det overraskende, at saa forholdsvis faa af Kortene er originale; talrige stammer fra amerikanske geografiske Arbejder.