Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Anthonius Krieger 1858-1940.

Den 5. Januar afgik forhenværende Kabinetssekretær Anthonius Krieger ved Døden, og Det Kongelige Danske Geografiske Selskab mistede herigennem en mangeaarig Ven og Hjælper. Kabinetssekretæren var gennem en lang Aarrække Medlem af Selskabets Raad og ydede ved flere Lejligheder i vanskelige Situationer Selskabet den mest virksomme og værdifulde Støtte.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab vil bevare og ære
hans Minde.

Repræsentation.

Den 27. September 1939 fejrede Det Norske Geografiske Selskab 50 Aarsdagen for Selskabets Stiftelse. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab var repræsenteret af Sekretæren, som ved Mindefesten i Universitetets Aula i Oslo oplæste følgende Adresse:

Til

Det Norske Geografiske Selskab.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab har herved den Ære
paa Det Norske Geografiske Selskabs 50 Aarsdag at frembære vor
hjertelige Hilsen og oprigtige Hyldest.

Gennem det svundne halve Sekel har norsk geografisk Forskning
paa flere Felter udført et banebrydende Arbejde, som har
kastet Glans over Norges Navn. Vort Selskab mindes med Hæder

og Tak dette Værk og de Mænd, der skabte det, og ønsker vort
Søsterselskab Held og Lykke til fortsat Arbejde for Forskningens
Fremme og for nordisk Kulturs fremtidige Bestaaen.

København, den 27. September 1939.

Kronprins Frederik,
Præsident.

Johan Hansen,
1. Vice-Præsident.

M. Vahl,
2. Vice-Præsident.

Niels Nielsen,
Sekretær.

Den 26. Oktober 1939 vendte Chefen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Ekspedition til Centralasien, Hr. Henning Haslund-Christensen, hjem efter ca. IV2 Aars Fraværelse. De to andre danske Deltagere, Dr. Kaare Grønbech og Hr. Werner Jacobsen, var allerede i Forvejen kommet tilbage.

Selskabets 2. Vice-Præsident, Professor, Dr. Martin Vahl, fyldte 70 Aar den 15. April 1939. Vice-Præsident, Generalkonsul Johan Hansen, ledsaget af Sekretæren, overbragte Professor Vahl Selskabets hjertelige Lykønskning.

Knud Rasmussen Fondet.

For Aaret 1939 har Bestyrelsen for Knud Rasmussen Fondet uddelt
følgende Bevillinger:

1. En Bevilling paa 1000 Kr. som Bidrag til Museumsinspektør
Helge Larsens arkæologiske Undersøgelser i Alaska.

2. En Bevilling paa 1000 Kr. til Indkøb af etnografisk Materiale
paa Museumsinspektør Helge Larsens Rejse i Alaska Sommeren
1939.

3. En Bevilling paa 500 Kroner til Hr. Erik Holtved til Bearbejdelse
af det fra Thule-Distriktet hjembragte arkæologiske Materiale.

Møder.

4. Møde i Sæsonen 1938-36 (24. Januar 1939).

Professor J. G. Andersson: En resa i östra Tibet sommaren 1937.
Lysbilleder.

Mødet lededes af Selskabets 2. Vice-Præsident, Professor M. Vahl.

5. Møde i Sæsonen 1938-39 (7. Februar 1939).

Professor, Dr. N. E. Nørlund: Grønlands og Islands Kortlægning.
Lysbilleder og Film.

Mødet lededes af .Selskabets 1. Vice-Præsident, Generalkonsul
Johan Hansen.

6. Møde i Sæsonen 1938-39 (U. Marts 1939).

Professor, Dr. Gudmund Hatt: Bondeliv i ældre Jernalder. Lysbilleder.

Mødet lededes af Selskabets Sekretær, Professor Niels Nielsen.

1. Møde i Sæsonen 1939-40 (10. Oktober 1939).

Direktør, Dr. phil. H. Blegvad: Paa Fiskeriundersøgelse i den
persiske Havbugt. Lysbilleder og Film.

Mødet lededes af Selskabets 1. Vice-Præsident, Generalkonsul
Johan Hansen.

2. Møde i Sæsonen 1939-40 (7. November 1939).

Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938—39. Meddelelser af
Redaktør Ebbe Munk, Dr. phil. Paul Gelting og Greve Eigil Knuth.
Lysbilleder og Film.

Mødet lededes af Selskabets 1. Vice-Præsident, Generalkonsul
Johan Hansen.

Hans Kongelige Højhed Prins Knud og Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Caroline Mathilde overværede Mødet.

3. Møde i Sæsonen 1939-40 (5. December 1939).

Fremførelse af Filmen „Das grosse Eis", optaget paa Foranledning
af Alfred Wegener.

Indledende Orientering ved Lektor Einar Storgaard.

Mødet lededes af Selskabets 1. Vice-Præsident, Generalkonsul
Johan Hansen.