Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Karl Kriiger: Strassen der Welt (Eine Strassengeographie). 16X23 cm, 152 S. Volk und Reich Verlag. Berlin 1937.

J. Humlum.

Professor Karl Kriiger gør i Forordet til sin Bog opmærksom paa, at Vejenes Betydning sjældent er vurderet ud fra geografiske Synspunkter. Hans Hensigt med Bogen er at give en kortfattet Oversigt over Vejnettets Historie og nuværende Udstrækning og Karakter i de vigtigere Lande. Denne Fremstilling er ledsaget af talrige Kortskitser og afhjælper i Virkeligheden et stort Savn. Den geografiske Litteratur savner nemlig en Vejenes Geografi. Samfærdselsgeografien indskrænker sig selv i store Haandbøger ofte til at behandle Søfart, Flod- og Kanaltrafik samt Jernbaner.

Denne Bog er en god Begyndelse, og Sagens videre Udvikling bør ikke hæmmes, fordi „man i Ingeniørkredse ofte ringeagter Geografien og overser dens praktiske Værdi, ligesom Geograferne ikke tilstrækkeligt vurderer Teknikerens Indsats".

Professor Krüger kommer ogsaa ind paa andre Problemer, dels rent tekniske eller sociale (bl. a. Ulykkestilfælde), dels geografiske, som f. Eks. Vejbygning under vanskelige Naturforhold, i Bjergene eller i Ørkener og Sumpe. J. Humlum.