Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Juri Semjonof: Jordens Rigdomme. Dansk Udgave ved Lektor Johs. Reumert. 510 S., 22X15 cm, talrige Illustrationer. Poul Brauner, København 1938. Pris: Kr. 7,50.

Niels Nielsen.

Side 60

Den erhvervsgeografiske Oplysning og Undervisning kan for Tiden glæde sig over en betydelig Virksomhed fra forskellig Side. Der er Brug for en Mængde Stof, men Vanskeligheden ligger deri, at største Delen af dette ligger i Tal, som for Ikke-Fagmanden er vanskeligt tilgængelige og vanskelige at faa noget ud af. Det er derfor overordentlig nyttigt at faa en let læselig og indholdsrig Gennemgang af Erhvervsgeografiens Hovedpunkter, ikke blot af den jeblikkelige Tilstand, men ogsaa af Udviklingsgangen i Menneskenes Kamp for Brød, Klæder, Magelighed, Luksus, Sundhed og Sikkerhed mod Fjender.

„Jordens Rigdomme" tilfredsstiller i saa Henseende et Ønske, mange har næret. I Virkeligheden indeholder denne Bog et overordentlig stort Stof, men den er skrevet med en saadan Sans for journalistisk Virkning, at man læser den som en Roman. Den danske Oversætter og Bearbejder har formaaet at gengive Forfatterens specielle Stil paa en særdeles heldig Maade og har tillige i en Række Tilfælde øget og gennemrettet Indholdet paa en saadan Maade, at den danske Udgave i visse Henseender er bedre end Originalen.

Man bør ikke lade sig narre af, at der i „Jordens Rigdomme" er en Del Sukkergodt, hvis Opgave det er at faa Resten af Stoffet til at glide i Læseren. For en Geograf er det saaledes en noget „sød" Kost at komme igennem de første Afsnit.

Som naturligt er, maa en Del af Fremstillingen i en Bog, hvor et videnskabeligt Stof er presset ind i Populariseringens Spændetrøje, lide under Utilstrækkeligheden ved den til Raadighed staaende Udtryksform, og man kan ogsaa paavise en Række Enkeltheder, om hvilke man med nogen Ret kan sige, at Udtrykket er blevet skævt. Naar det f. Eks. hedder: „Nordsøen er det Hav, som er rigest paa Fisk", saa maa man spørge sig selv: „Hvad mener Forfatteren med det?" Er i det hele taget en saadan udifferentieret og uforbeholden Udtalelse forsvarlig? Er man ikke her gaaet saa langt i Jagten efter det „slaaende", at man er ude over den videnskabeligt forsvarlige Grænse?

I Virkeligheden gælder den samme Betragtning en Del af Illustrationsmaterialet i denne Bog. Det har mange gode Egenskaoer, det er morsomt, iøjnefaldende og instruktivt, og man kan maaske ikke komme videre i eksakt Henseende, men man har undertiden

Side 61

en lidt übehagelig Fornemmelse af, at man nærmer sig
Grænsen for Interessanthedens berettigede Brug.

Langt den største Del af den staar imidlertid højt over den hyppigste Form for populær, erhvervsgeografisk Fremstilling, og Bogen har ganske sikkert en stor Mission i Retning af at vække Interessen for erhvervsgeografiske Problemer og for at fremme Forstaaelsen af Geografiens store Opgaver i alle Former for Undervisning og Oplysning. Enhver dansk Geograf bør kende denne Bog og bruge den.