Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Ad. S. Jensen: Concerning a Change of Climale during recent Decades in the Arclic and Subarclic Regions, from Greenland in ihe West to Eurasia in the East, and contemporary Biological and Geophysical Changes. 76 S. (15X23 cm), 1 Figur, 2 Kort. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Medd. XIV, 8. Munksgaards Forlag. København 1939. Pris 3,00 Kr.

A. Kiilerich.

Side 206

Denne Afhandling er Resultatet af meget omfattende Studier vedrørende
Dyrelivet, hydrografiske og klimatologiske Forhold i de
arktiske Omraader.

Forfatteren har først givet en omhyggelig Fremstilling af de vældige Forandringer, der i de senere Aar er konstateret med Hensyn til Udbredelsen af adskillige arktiske Havdyr. I særlig Grad gøres der Rede for Torskens Vandring op langs Grønlands Vestkyst, hvor den nu endog kan fiskes i Upernivik Distriktet. Men ogsaa mange andre Dyr nævnes paa samme Maade, f. Eks. Sild, Hellefisk, Laks, Angmagssak, Grindehval, Søstjerne og flere.

Ligeledes vises det, hvorledes tilsvarende Forandringer er konstaterede
ved Østgrønland, Island, Jan Mayen og andre Steder i
de nordlige Have.

For at finde Forklaring paa disse Forhold undersøger Forfatteren, idet han refererer til en omfangsrig Litteratur, de hydrografiske og klimatologiske Forhold i disse nordlige Egne. Med stor Sikkerhed fastslaas det, at der i de senere Aar er sket en meget forøget Tilstrømning af atlantisk Vand til de polare Have. Ikke alene finder man nu højere Temperatur og Saltholdighed i Nordhavet og de grønlandske Farvande end før; men i den kendte Del af Polhavet er det intermediære varme Vandlag af atlantisk Oprindelse blevet varmere og meget mægtigere siden „Fram" og „Ermak" Ekspeditionerne i 189396 og 1901; samtidig er det øverste kolde Vandlags Tykkelse reduceret fra 200—250 m til 75125 m.

Lufttemperaturen — især for Vinterens Vedkommende — er steget stærkt; ved Jacobshavn ligger Vinterens Middeltemperatur for 10-Aaret 1923—1932 c. 5° højere end ved Aarhundredeskiftet; paa Spitzbergen var Vintermaanederne i 5-Aaret 19311935 9° varmere end i Aarene 19111920, og paa Franz Joseph Land var Vinteren 1927 7° varmere end maalt paa tidligere Ekspeditioner.

Gletsjerne i de arktiske Omraader viser samtidig stor Tilbagegang,
og Grundisens Sydgrænse er i Sibirien flyttet betydeligt mod
Nord.

Under Forsøg paa at forklare denne udbredte Mildning indenfor
de arktiske Omraader har man ganske naturligt Gang paa Gang

Side 207

haft Opmærksomheden henvendt paa Golfstrømmen. Der er da ogsaa konstateret en Stigning i dennes Temperatur paa 0,4° i Løbet af de sidste 15 Aar ved dens Udløb ved Florida; men dette alene vilde jo kun kunne betyde meget lidt i de arktiske Egne. Af meget større Betydning, og sikkert afgørende for Spørgsmaalet, er den Forøgelse i den atmosfæriske Cirkulation, som er indtraadt i de sidste Aartier, især over den nordlige Halvkugle. Idet der er sket en Stigning i Luftrykket i de subtropiske Højtryk samtidig med en Uddybning af Minirnerne ved Polarfronten, maa der foregaa en forøget Tilstrømning af varm, maritim Luft ind over Europa og Sibirien.

I et Postskript tilføjer Forfatteren imidlertid, at der i de sidste 2 Somre (1937 og 1938) har været maalt ligesaa lave Havtemperaturer som før den varme Periode, saavel inde i Fjordene som over Bankerne; og samtidig er der indtraadt tilsvarende Ændringer i Fiskenes Udbredelse.