Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Arno Fellman: Voyage en Orient du roi Erik Ejegod el sa morl a Paphos. 198 S. 25X17 cm. 191 111. og 30 Kort og Planer. Helsingfors 1938.

N. H. Jacobsen.

Side 210

Aaret efter Mødet mellem de tre nordiske Konger i 1101 tog Erik Ejegod som bekendt ud paa en Pilgrimsfærd til det hellige Land, en Rejse som han ikke skulde vende tilbage fra. Om denne Rejse beretter Saxo kun, at den gik gennem Rusland; den er da sikkert gaaet over Gotland og videre gennem den finske Bugt samt ad Neva og Volkov til Novgorod ved Ilmensøen. Herfra har man saa fulgt Varægernes gamle Vej, idet man sejlede op ad Lovat for over Vandskellet at naa ned til Dvinas Biflod Usviat. Ad en anden af Dvinas Bifloder, Kasplia, naaede man via et Vandskel til Dnjepr, hvorfra Turen gik til Sortehavet og Byzants. Fra denne By fortsatte Erik Ejegod Rejsen mod det hellige Land, men kom kun til Cypern, som han rimeligvis naaede via Adalia paa Lilleasiens Sydkyst. I den lille By Paphos paa Cyperns Vestkyst døde han den 10. Juli 1103, medens hans Dronning Bodil, der fulgte ham, naaede omtrent til Jerusalem, idet hun døde paa Oliebjerget.

Det er om denne Rejse, Fellmans smukke Bog beretter, og den
gør det paa en særdeles interessant Maade. Den belyser Datidens
Søfartsforhold, delvis ved Hjælp af gamle Sejlvejledninger. Gennem

Side 211

Citater fra den gamle Litteratur, saaledes f. Eks. Saxo, Knytlinga Saga og Homer, faar man de ældre Tiders Beretning om Stederne, og Indtrykket fæstnes yderligere gennem den næsten overdaadige Mængde Billeder og Kort (tildels farvelagte). Reproduktionen er som Regel god; dette gælder dog ikke om de to Billeder af Dannevirke.

Det er en Fornøjelse at læse den særdeles smukt udstyrede Bog, og de talrige Kildehenvisninger gør den til et godt Udgangspunkt for den, der vil fordybe sig i et Emne, der ogsaa har sin Interesse for Geografer.