Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Herbert Knoihe: Das schlesische Sommerhochwasser 1938. Veroffentlichungen der Schlesischen Gesellschaft fiir Erdkunde. 80 + XV S., 23X15 cm. Mappe med 39 Kort, 5 Diagrammer og 3 Tabeller. Figurer og Kort i Teksten. Breslau 1939.

Niels Nielsen.

Side 219

I September 1938 blev Oders Afvandingsomraade hjemsøgt af en Serie vældige Uvejr med store Regnskyl og deraf følgende Ødelæggelser. I Omraadets Randgebeter skete en Række Jordskred og Overdækninger med Sand og Grus, i Flodernes øvre Løb kom vældige Højvander, som bortrev Huse og Broer og lavede betydelige Skader paa de lavtliggende Marker, og først langt nede ad| Odersystemet udjævnedes Oversvømmelsen saa meget, at man ikke længere kunde tale om Ulykke og Katastrofe. Da lignende Begivenheder gentagne Gange tidligere er indtruffet, besluttede Breslau at tage Processerne op til Undersøgelse, og en saadan gennemførtes ved et frugtbart Samarbejde mellem Teknikere og fysiske Geografer.

Gennem en grundig Behandling af det foreliggende Maalemateriale har man opnaaet ret alsidig Oversigt over Fænomenernes Sammenhæng og Rækkefølge, begyndende med de Vejrsituationer, som gik forud for Katastrofen, og endende med den sidste Højvandsbølges Fremtrængen gennem Oders Dalgang.

Der kan skelnes mellem 3 voldsomme Regnperioder 23.25. August, 30. August2. September og 10.11. September. Vejrsituationen er oplyst gennem Kort, som viser Fronternes Udvikling og Vandring og den øjeblikkelige og den tidsmæssige Fordeling af Regnfaldet over Landet Nord for Alperne og Karpaterne. Man har derigennem faaet et vigtigt Dokument til Forstaaelse af et af de ganske vist ikke almindelige, men geografisk betydningsfulde,

Side 220

Klimaelementer i den paagældende Del af Europa. Antallet af Kort i denne Afdeling, ialt 24, er saa stort, at man opnaar en virkelig fyldig Opfattelse af Processerne. Kortene over Nedbørmængdens Fordeling i de kritiske Dage er ligeledes meget oplysende. I Tilslutning hertil følger saa Fremstillinger af Afløbsforholdene saasom Vandstandsdiagrammer paa forskellige Steder af Oders Løb, Afløbsmængder, Afstrømningen maalt i 1/sec. ha. og grafiske Behandlinger af Fænomenets tidsmæssige Forløb.

Afhandlingen er et udmærket Eksempel paa en moderne, eksakt, fysiskgeografisk Undersøgelse, hvis Formaal i sig selv er rent videnskabeligt, men hvis Resultater giver ganske betydningsfulde Anvisninger for f. Eks. den praktiske Flodtjenestes Arbejder.