Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Iceland Papers I. Scientific results of Cambridge Expedition to Iceland. 1932—38. Oxford University Press 1939.

Niels Nielsen.

Side 222

Siden 1932 har en Række engelske Sommerekspeditioner besøgt Island med det principielle Formaal at uddanne unge Videnskabsmænd i praktiske og videnskabelige Feltarbejder. En betydelig Del af disse er udgaaet fra Universitetet i Cambridge, hvor det nyoprettede Scott Polar Research Institute har udviklet sig til at blive et livskraftig Udgangspunkt for det internationale videnskabelige Arbejde i arktiske og antarktiske Omraader og tilgrænsende Gebeter.

Trods disse Ekspeditioners delvis ret ungdommelige Karakter har adskillige af Deltagerne kunnet opvise videnskabelige Resultater af en vis Rækkevidde, og det gælder maaske i særlig Grad Arbejdet i Island, som er foregaaet i bedste Forstaaelse med den islandske Regering og den islandske Videnskab.

Man har valgt den Publikationsform, at videnskabelige Resultater er offentliggjort i de Tidsskrifter, hvor de systematisk hører hjemme, og man har dernæst samlet Særtrykkene i et Bind, som er udsendt under ovennævnte Titel.

Arbejderne spænder over en Række geografiske og biologiske Felter og har paa visse Omraader bidraget til forøget Kundskab om dette Land. Nævnes maa saaledes fra et geografisk Synspunkt Arbejder af Brian Roberts om Vatnajökull, specielt Redegørelse for Ekspeditionen 1932, John Wright om Hagavatn, P. B. Keith og

Side 223

E. W. Jones om Grimsey og W. V. Lewis om Sne, Elve og Kystudviklingen
i Sydøstisland samt nogle Forsøg paa en økologisk Behandling
af visse typiske islandske Plantesamfund.

For Studiet af Island, der som bekendt paa mange Maader er af den største principielle Interesse, har en saadan Samling af spredte og delvis vanskeligt tilgængelige Arbejder betydelig Interesse, og enhver Islandsforsker maa kende den her nævnte Publikation.