Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Günther Neufeldi: Ripen und Esbjerg, die Haupthåfen der cimbrischen Westkiiste. Schriften des geographischen Instituts der, Universitåt Kiel. Bd. VII, Heft 1. Kiel 1937. 23X16 cm. 13 Fig. 10 Tavler, 131 S.

N. H. Jacobsen.

Side 76

Den foreliggende Monografi over den tidligere og den nuværende største Havn paa Jyllands Vestkyst er efter sit Anlæg en bebyggelsesgeografisk Undersøgelse, og af de 118 Tekstsider er ca. 30 helliget den historisk-topografiske Beskrivelse af de to Byer. Ud fra dette kommer Forf. ganske naturligt ind paa Ribes og Esbjergs rent erhvervsmæssige Udvikling, som han bringer en i det store og hele god Oversigt over. Af særlig Interesse i det sidste Afsnit: „Vergleichende Betrachtung der Hafenstädte der cimbrischen Westküste", hvor han foruden de to Byer, der udgør Bogens Hovedemne, kommer ind paa forskellige Ting vedrørende de øvrige Vestkysthavne og endogsaa deri indbefatter en Omtale af de nordligste Strækninger som f. Eks. Hirtshals og Skagen.

Den største Del af Bogen er helliget Ribe. Ved Forklaringen af
denne gamle Havnebys Tilbagegang fremhæver Forfatteren særligt

Side 77

Aaens Tilsanding samt Marskdannelsen udfor Kysten, og uden Tvivl tillægger han disse to Faktorer for stor Betydning for den Udvikling, Byen har gennemgaaet. Ganske vist omtaler han ogsaa de andre Aarsager, der har været medvirkende, saaledes som Handelsvejenes ændrede Forløb, men kommer f. Eks. ikke ind paa de rent toldpolitiske Forhold, som dog spiller en stor Rolle.

Forfatteren har med stor Grundighed sat sig ind i den forhaandenværende Litteratur samt en stor Del utrykte Kilder; herom vidner den 13 Sider lange Litteraturfortegnelse, der dog uden Skade kunde være forkortet betydeligt, da den foruden de virkelige betydelige Arbejder vedrørende det omhandlede Emne ogsaa medtager en stor Del uvæsentlige. Man faar det Indtryk, at Forf. har villet give en ret udtømmende Bibliografi over de omhandlede Egne, men hans Benyttelse af de optegnede Arbejder lader undertiden en Del tilbage at ønske.

Ligeledes har Forfatteren ikke altid udvist tilstrækkelig Kritik overfor de Oplysninger, han har faaet fat paa. Det vil saaledes sikkert overraske de danske Læsere at erfare (S. 115), at „den danske Regering vil tværs gennem Jylland anlægge en Kanal, som det vil tage 10 Aar at bygge, og som vil komme til at koste 100 Mill. Kroner". Oplysningen stammer fra „Die Flagge" og hentyder sikkert til Kaptajn Nellemoses løst skitserede Plan fra 1935. Heller ikke helt overensstemmende med de faktiske Forhold er det, naar Forf. (S. 106) meddeler, at Varde fra Tiden omkring 1670 havde en Opblomstringsperiode paa Grund af en betydelig Kvægudførsel til England.

Bogen giver mange interessante Oplysninger, og man maa sige,
at den ialt giver en god Oversigt over Udviklingen af de to Byer
og af Havneforholdene paa Jyllands Vestkyst.