Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Türkiye. 1:800,000. Harta Genel Direktörlügü. 8 Blade. Ankara 1936

Niels Nielsen.

Side 75

De hidtidige normalt tilgængelige Kort over den tyrkiske Republik,
nemlig det orografiske Kort i Maalestokken 1:1000,000 og det

Side 76

geologiske i samme Skala har ikke kunnet tilfredsstille de moderne Krav om topografisk Kendskab til den nævnte Stats Landomraade. Endvidere var Navnene trykt med den gamle tyrkiske Skrift og vanskelige at tyde for Ikke-Filologer.

Det er derfor meget værdifuldt, at der nu er udkommet et nyt i relativt stor Maalestok med en ganske stor Rigdom af Detailler. Alle vigtigere Stednavne er medtaget, ikke blot Navne paa Byer og Landsbyer, men administrative Betegnelser og et stort Antal Navne paa Bjærge, Floder, Søer o. s. v.

Kortet indeholder 35 Signaturer navnlig for Bebyggelsesenheder, Trafikveje og administrerer Grænser. Af Vigtighed er det, at man faar en Angivelse af Skov- og Kratarealet, og at man her for første Gang faar et Terrainlinjekort. Højdekurverne er tegnet med 100 m's Æquidistance, og selv om man ikke kan forvente nogen stor Detailrigdom, dels paa Grund af Maalestoksforholdet og dels paa Grund af Opmaalingens Karakter, faar man dog et langt mere detailleret Billede af Tyrkiets Reliefforhold, end man hidtil har haft. Fremstillingsformen minder meget om det Kort over Albanien, som Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin udgav i 1928, og som var udarbejdet under Ledelse af Dr. Herbert Louis paa Foranledning af den albanske Regering, og ud fra dette kan Interesserede danne sig et Begreb om, hvad det nye Kort kan yde.