Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

V. Tanner: Die Oberflächengeslaliung Finnlands. Bidrag til Kännedomen af Finlands Natur och Folk. 762 S., 23X15 cm, 442 1938.

Niels Nielsen.

Side 67

Fig. Helsingfors
Studiet af Finlands Overfladeformer møder den alvorlige Vanske

lighed, at kun ca. Vs af Arealet er topografisk kortlagt, et Forhold, som er begrundet deri, at Kortlægningen under Fremmedherredømmet blev stærkt forsømt. Derfor maa enhver morfologisk Analyse og Beskrivelse af Finland som Helhed blive mindre eksakt end ønskelig.

Imidlertid foreligger der en hel Serie af Detailanalyser saavel af Grundfjældsmorfologien som af de løse Jordarter, hvoraf navnlig maa nævnes Undersøgelserne af det sydlige Kystland og Søplateauet samt af det allernordligste. Endvidere bør fremhæves de strukturelle, analytisk-syntetiske Arbejder fra det sydlige og stlige Finland.

Allerede tidligere har Tanner søgt at samle det litterært tilgængelige og personligt indsamlede Stof i en kort Fremstilling til Undervisningsbrug: „Suomen maantienteen käsikirja" (Haandbog over Finlands Geografi), og paa dette Grundlag har han nu givet en Redegørelse for samme Thema i en særdeles udførlig Publikation, beregnet paa den internationale videnskabelige Verden, som har al Grund til at yde Tanner Anerkendelse og Tak for det overmaade store og betydningsfulde Arbejde, han her har udført.

Stofdispositionen er i Hovedtrækkene følgende:

1) Morfografien. Beskrivelse af Højdeforholdene, de absolutte og
relative samt de morfografiske Hovedomraader.

2) Morfologien. Overfladeformerne og deres Oprindelse, derunder et Afsnit om Grundfjælds-Klippelandet, Peneplaniseringen og Detailformerne samt Sedimentregionerne ved Randene af Grundfjældsgebetet.

3) Morfogenien kronologisk behandlet. Landskabsformernes Udvikling,
indbyrdes Sammenhæng og Alder.

4) Den meget udførlige Bibliografi, omfattende ikke mindre end
365 Numre, i Virkeligheden adskilligt mere, idet en Del af
Numrene er kollektive.

En saadan Behandling af Finlands Overfladeformer er naturligvis
kun mulig under Hensyntagen til de tilsvarende Fænomener i

Side 68

de andre Dele af Fennoskandia, og Forfatterens indgaaende Litteraturkundskab og personlige Kendskab til de vigtigste Dele af dette Omraade muliggør netop en komparativ, systematisk Fremstilling af de herhen hørende Problemer.

Man læser saaledes med megen Interesse Redegørelsen for Spaltetektonikkens Indflydelse paa Relieffet, Fremstillingen af de forskellige orogene Systemers Skæbne under de følgende Denudationsperioder, og Forsøget paa at sammenstille den nyere, d. v. s. postkambriske Udvikling i det vestlige og sydlige Fennioskandia med Fortolkningen af visse Begivenheder i Finlands morfologiske Udvikling. I sin Behandling af Istidernes og Postglacialtidens Formudvikling følger Tanner i Hovedtrækkene de Synspunkter og Retningslinier, hans egne tidligere Arbejder indeholder.

Paa en Række Punkter yder dette Arbejde en betydelig personlig Indsats i Placeringen af indbyrdes afvigende Anskuelser, og man faar derfor en meget nyttig Oversigt over de forskellige Hovedproblemer vedrørende hele Fennoskandias Udviklingsgang, og selv om største Delen af disse for Studiet af Danmark kun bliver af sekundær Betydning, er der Grund til at paapege den store Interesse, de her fremsatte Methoder, Forskningsresultater og Synspunkter kan faa for Studiet af den grønlandske specielt den vestgrønlandske Morfologi.

Der er derfor Grund til ogsaa fra dansk Side at bringe Professor
Tanner en Tak for dette omfangsrige og alsidige Bidrag til Nordens
fysiske Geografi.