Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Map of Japan and adjacenl regions. The Society for International Gulturel Relations. Tokyo 1937.

Niels Nielsen.

Side 223

Dette Vægkort i Maalestokken 1:2,000,000 omfatter Japan, japanske Mandater, Manchoukuo samt tilgrænsende Egne mellem 20° n. Br. og 53° n. Br., d. v. s. et Landomraade med nord-sydlig Udstrækning paa ca. 3500 km. Højdeforholdene paa Land gives ved Hjælp af en 8-deit Farveskala og Dybde i Havet ved en 7-delt Farveskala. Man faar altsaa et meget plastisk Billede af den faste Jordoverflades Relief. Da denne Side af Arbejdet aabenbart er udført med stor Omhu, faar Kortet allerede derigennem en betydelig Værdi. Byernes Signatur giver Befolkningstallet ved de nyeste Tællinger, henholdsvis 1935 og 1937 og for Manchoukuo og Kina for 1934, altsaa et saa godt og moderne Materiale, som kan fremskaffes. Det samme gælder de administrative og trafikmæssige Angivelser.

Stednavnene er gengivet for Japans Vedkommende i Hepburn
og for Manchoukuo og Kina efter det af Sir Thomas
Francis Wade grundlagte System.

Japanske Betegnelser for visse vigtige geografiske Elementer er:


DIVL2943

Man faar stort Udbytte af Kortet saavel ved Afstandsbetragtning
som ved Detailstudium. Da man hidtil ikke har haft et Oversigtskort
i nær saa stor Maalestok over disse Egne, som nu hører til de

Side 224

topografisk set bedst kendte af Asien, og da de behandlede Landomraader i geografisk Oplysning og Undervisning spiller en stor Rolle, er Kortet en meget velkommen Forøgelse af vore Hjælpemidler, og da tilmed de kartografiske Udtryksmidler er af samme Type som i Vesteuropa sædvanligt anvendte, bør Kortet finde stor Udbredelse og Anvendelse.

Udførelsen er saavel med Hensyn til Helhedsvirkning som Detailler
upaaklagelige, og Værket er saaledes velegnet til overfor Verden
at dokumentere den japanske Kartografis høje Stade.