Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Island. Ljosmyndir af landi og pjod. Iceland. Nature and Nation in photographs. 21X27 cm. 29 S. Tekst. 264 Billeder og et Reliefkort, Isafoldar prentsmioja Reykjavik 1938.

Niels Nielsen.

Side 220

I Anledning af 20 Aarsdagen for Islands Selvstændighed har man under Protektion af „Den Islandske Turistforening" udsendt et stort og stateligt Billedværk om Islands Land og Folk med en kort Tekst paa Islandsk og Engelsk af Vejdirektør Geir Zoéga og Rektor Pålmi Hannesson. Hannessons Bidrag indeholder i en Nøddeskal, hvad en Udlænding i al Almindelighed har Brug for at vide om Island, og det vil sikkert komme til at danne Grundlaget for Teksten i mange Lærebøger Verden over.

Fremkomsten af en saa stor og smuk Billedsamling fra Island er for alle islandsinteresserede meget kærkommen. Ganske vist eksisterer der allerede flere Samlinger, men disse er alle ældre end den moderne Reproduktionsteknik med Undtagelse af et enkelt Værk: „Das unbekannte Island", som udkom i 1935. Fotografierne, som er gengivet i Værket, er saa at sige alle ypperlige, Reproduktionen er ligeledes god, og Valget af Motiver gennemgaaende saaledes, at man kan bifalde dem, men man savner alligevel visse Landskabstyper, som udgør ikke helt betydningsløse Elementer i det islandske Landskab. Naturbillederne er langt de fleste og gengiver Landskabstyper, Vandfald, Vulkaner, hede Kilder, Søer og Elve, Jøkler, Plantevækst, Strand og Hav, og man har opnaaet at faa de fleste Typer med. En Del af disse Billeder ses her første Gang i Reproduktion, i hvert Fald uden for Island, og mange af dem er overordentlig smukke og karakteristiske. Man lægger saaledes Mærke til de meget fornemme Luftfotografier fra Vatnajökullflyvningen

Side 221

1938 og fra Geodætisk Instituts Kortlægningsflyvning,
hvoraf flere er geografisk meget værdifulde.

Billederne fra Erhvervslivet omfatter Fotografier fra Landbrug, Fiskeri, Gaarde, Kirker, Byer, Elektricitetsværker o.s.v. Blandt disse maa navnlig fremhæves Billederne fra Reykjavik samt Faarebillederne. Man kunde ønske en lidt fyldigere Repræsentation af Personer, selv om det skal indrømmes, at den vidtberømte kvindelige Skønhed faar en behørig Tribut.

Det bør udtrykkeligt siges, at Værket langt overgaar, hvad man hidtil har set. For enhver Islandsfarer rummer denne Bog en Levendegørelse af skønne Minder, og alle, som har nogen Tilknytning til Island, bør kende den. For dem, der endnu ikke kender Island, er Bogen en Opfordring til at lære Landet at kende, og derfor bør den finde stor Udbredelse i Danmark.