Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Jørgen-Frantz Jacobsen: Færøerne. Natur og Folk. 235 S. 24x17 cm. H. N. Jacobsens Bokahandil, Torshaun og Gyldendalske Boghandel, København 1936.

A. Kiilerich.

Side 173

En stor og smuk Bog om Færøerne skrevet af en Færing. Den er skrevet paa dansk, men med færøske Navne og efter hvert Kapitel med et Resume paa engelsk. Bogen har derfor gode Betingelser for at faa en stor Læsekreds, tilmed da Sproget er holdt i en let læselig og underholdende, tit dog lidt vel journalistisk, Stil.

Fra Forfatterens tidligere Artikler eller Afhandlinger (f. Eks. den i Serien „Kultur og Videnskab") vil man vide, at han med særlig Interesse og Kendskab beskæftiger sig med det færøske Folks Historie, dets politiske og økonomiske Forhold, og saadan er det ogsaa med denne Bog, hvor han lader Afsnittet, der behandler Folket optage c. Halvdelen af Bogens Sider, Naturen c. 1k og en Slags regional Beskrivelse af Øgruppen Resten.

Med stor Interesse vil man derfor læse Kapitlet om Befolkningens Historie helt fra Sagntiden til de allersidste Aar. Man føler, at man har en kyndig Vejleder, og selvom Forfatteren er en oprigtig Færing, er Fremstillingen paa ethvert Punkt objektiv og upartisk; der spores ingen Uvilie mod Danmark eller noget andet Land.

I Kapitlet om de forskellige Næringsveje faar man et udtømmende Billede af Befokningens haarde Liv, hvad enten det gælder Erhverv paa Havet eller paa Land, og ikke alene den rent tekniske eller praktiske Side belyses, men ogsaa de økonomiske Forhold, hvorunder hvert enkelt Erhverv har maattet arbejde under de vekslende ydre Forhold.

Kapitlet „Øerne rundt" er fyldigt og giver en stor Mængde detaillerede
Oplysninger om de enkelte Lokaliteter og efter Behandlingen
af hver større 0 nogle praktiske Oplysninger om Besejlingen af de

Side 174

nævnte Steder. Paa Grund af dette Afsnit bliver Bogen derfor af stor Værdi for enhver, der vil besøge Færøerne, og den fremkalder Erindringer om store og smaa Oplevelser hos den, der tidligere har været der og maaske med mindre gode Hjælpemidler end de nu tilgængelige har været rundt over de barske Øer.

Naturforholdene behandles i Bogens første Kapitel, og beklageligt er det derfor, at neop det er saa kortfattet og tyndt. Forfatteren lægger her mest Vægt paa at fremdrage det romantiske ved Øernes Natur; men han er meget sparsom med de faktiske Oplysninger, og i det hele taget bør man ikke studere Enkelthederne for indgaaende og for kritisk i dette Kapitel.

Bogen er overordentlig rigt illustreret, og man finder mange morsomme
fotografiske Optagelser.

Medens der er en almindelig Indholdsfortegnelse og 3 alfabetiske
Navnefortegnelser, savner man stærkt en Litteraturliste eller
blot i Teksten Henvisning til den forhaanden værende Litteratur.