Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Policing the Arctic. The story of the conquest of the Arctic by the Royal Canadian (formerly North-Wesl) Mounted Police, by Harwood Steele. 111. Kort. Littford. London 1936. B°.

H. Bistrup.

Side 181

Policing the Arctic er en Beretning, en meget detailleret Beretning, om den canadiske Regerings Besættelse (189834) af det subarktiske og arktiske Land, der ligger mellem ca. 50°83° n. Br. og ca. 60°140° v. Lgd., et vældigt Areal dækkende ca. 250 danske Mil i Nord og Syd og 500 i Øst og Vest, d. s. v. mer end 3 Gange Grønlands samlede Areal.

For interesserede i arktiske Landes Kolonisation maa det have stor Værdi gennem denne Beretning at drage en Sammenligning mellem den danske Kolonisationsmetode og den canadiske. Dette vældige Areal er beboet af ialt 12000 Individer, indfødte og andre, en Befolkningsmængde, der er mindre end den grønlandske, men spredt over et Landareal, der er mange Gange større end den beboede Del af Grønland.

Af selve Bogens Titel, der er vanskelig at oversætte direkte til
dansk, faar man straks Følelsen af, at der er Tale om en Erobring
af Landet, i og for sig ikke paa fjendtlig Vis, men heller ikke ad

Side 182

helt fredelig Vej, og denne Følelse holder for saa vidt Stik, som
Landets Kolonisation er foretaget af en militært ordnet Stab af
Politimænd.

Den Opgave, disse Mænd først fik, blev i det fjerne Vesten at lægge en Dæmper paa, og være Vejleder for de mægtige Flokke, der i stoie Mænder søgte til Guldfundene i Klondyke. Her var den haarde Haand paa sin Plads og med en nærmest trættende Gentagelse hører man om den utrolige Energi Politistyrken arbejder med og de store Strabadser, den maa gennemgaa for at forfølge Lovbryderne til de er fangne og dømte.

Dette var Begyndelsen, men efterhaanden, fra en Række Stationer langs med og lidt norden for den 50 Breddegrad strækker Politistyrken lidt efter lidt og under uhyre Anstrengelser sine lange Fangearme mod Nord, indtil den en skønne Dag ogsaa kommer i Forbindelse med det eskimoiske Folk ved Polhavets Kyster.

er først og fremmest „the Mounted Police"s Historie, der skrives med denne Bog og man forstaar derfor godt Forfatterens Glæde over, hver Gang Lovens Arm strækkes ud over de nye Gebeter og mod det nye Folk, den møder paa sin Vej. Uvilkaarlig kommer man til at tænke paa Peter Freuchen's Bog: Eskimo (Kbh. 1934) og man aner, mer end man gennem Steele's Beretning faar Vished for, hvor overensstemmende med Forholdene, Freuchen's Bog har været.

En Udtalelse som følgende, der findes Pag. 341 øverst paa Siden giver een et Indblik i Forhold, der kun kan skyldes den fri Omgang mellem Eskimoerne og de hvide Mænd (hermed menes ikke Politiet). Der staar: „All the natives were prosperous and clean; but Wall was ..soyy to report that drinking of denatured alcohol and metn.yinjuiatcJ is quite common among them." Dette var i 1932.

Forøvrigt faar man af hele Beretningen Indtrykket af, at „the Royal Canadian Mounted Police" er et Korps af veltrænede, udholdende og velmenende Mænd, der gør deres bedste, ikke alene med at indfange Mordere og andre Lovbrydere og faa dem dømt, men ogsaa med overalt at hjælpe de Indfødte og de store Ekspeditioner, der har været deroppe, som Amundsen's og Knud Rasmussen's o. m. fl.

Der er saaledes en Beretning om den indgaaende Eftersøgelse af den i 1930 forsvundne Dr. H. E. K. Krueger et eller andet Sted Vest for Ellesmere Land. Vel fortjent er den Tak som Korpset fik fra den tyske Regering.

Men det, der som den røde Traad gaar gennem hele Bogen, er
den canadiske Lovs Sejrsgang ved Politiets Anstrengelser. Det er
mindre paa Grundlag af geografiske, kartografiske eller videnskabeiige

Side 183

Opdagelser, at den kulturelle Udvikling er foregaaet, tværtimod er det næsten, som var det Opgaven med Løsningen af Opklaringerne af Mord og Lovbrud mellem Eskimoerne, der mere end noget andet drev Politiet frem til at anlægge den ene Station (Fort) efter det andet, indtil det tilsidst naaede helt op til Ellesmere Land, hvor den nordligste Station blev lagt i Bache's Fjord ved Smithsund.

Intet Under, at Knud Rasmussen i sit Foredrag i Rigsdagen 1924
udtalte, at af de canadiske Eskimoers Kolonisation kunde vi danske
intet lære.