Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Landeskunde von Deulschland. Udg. af Norbert Krebs. Bind 1: Hans Schrepfer: Der Nordweslen. 15 cm X 23 cm, 279 S. 44 Kort, 56 111. Teubner, Leipzig-Berlin.

Axel Schou.

Side 78

Som en naturlig Følge af tysk geografisk Videnskabs høje Stade er Tyskland vel nok det Land, der hyppigst er behandlet i stort anlagte Haandbogsværker, og ovennævnte Publikation hører absolut til Eliten inden for disse.

Side 79

Da Værkets hele Plan og Udformning ved andet og tredie Binds Fremkomst blev indgaaende omtalt (G. T. Marts 32), og det nu udsendte Bind i Kvalitet ganske slutter sig til de forrige, skal der her blot dvæles ved enkelte af dette Binds karakteristiske Ejendommeligheder.

Den almindelige Del, der omfatter Bindets første Halvdel, følger, i Overensstemmelse med Værkets Plan, samme „länderkundliche" Skema som de tidligere Bind. Den specielle Landskabsbeskrivelse er noget friere komponeret, idet den ved Behandlingen af de forskellige Lokaliteter bygger Beskrivelsen op over de mest fremtrædende Træk i Egnens geografiske Struktur, en Metode, der hverken kan rubriceres som statisk eller dynamisk, eftersom Fremstillingen snart opbygges paa Beskrivelsen af de eksisterende Formkomplekser, snart udfoldes under Analyse af de virkende Faktorer.

En Bedømmelse af Metodens Anvendelighed kræver stærk Lokalkendskab hos Anmelderen. I de Tilfælde, hvor dette Krav er opfyldt (Lüneburger Heide og Eifel f. Eks.), er der konstateret en geografisk Beskrivelse, som i koncentreret Form og i et letflydende, behageligt Sprog har givet alle ønskelige Enkeltfakta og udredet alle væsentlige geografiske Aarsagsforhold; — en Skrivemaade, i hvilken videnskabelig Saglighed og anskuelig Fremstilling er gaaet op i en højere Enhed.

At der i et Værk som dette, der repræsenterer et mægtigt Samlearbejde, maa forekomme Enkeltheder, der kan kritiseres, er selvfølgeligt. Man maa studse over Signaturerne paa et forenklet Kort (Fig. 43) over Afstemningsresultaterne i Sønderjylland (fremstillet efter Langhans i P. M. 1920). Der anvendes i Grænsezonen en Signatur, som betegner 25 til 75 % Tyskhed. At lade en enkelt Signatur omfatte saa stort et Interval netop i de Egne, hvor Grænsen er fastlagt, gør Kortet ganske værdiløst til Vurdering af Grænsens Retfærdighed — og kun en ukritisk lagttager kan af dette Materiale lade sig overbevise om Tiedje-Liniens Værdi som Grænseskel, hvilket er Kortets egentlige Opgave. Naar dette Kort her omtales kritisk, er det, fordi den foretagne Simplificering saa daarligt harmonerer med Værkets ellers saglige Uangribelighed.

Billedstoffet er det en Nydelse at beskæftige sig med. Udvalget er gjort efter logiske Principper. Tydeligt og klart viser det netop det, der skal anskueliggøres, og som der henvises til i Teksten. Man faar Indtrykket af en Helhed. Fehnkolonitypen er f. Eks. illustreret ved et Luftfotografi af Papenburg; man faar foruden Terrainet: den fuldstændige flade, opdyrkede Højmose, tillige den karakteristiske Byplan, betinget af Kanalanlægget, Markinddelingen, Hustyper

Side 80

m. m. Da Billedmaterialet tidligere har været omtalt, er det forøvrigt tilstrækkelig her at udtale, at det baade fotografisk og reproduktionsmæssigt er om muligt af endnu højere Kvalitet end i de foregaaende Led i Serien. Axel Schou.