Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

The Finland Year Book. 1936. Helsinki.

Sophie Petersen.

Side 177

Der er i de senere Aar mange Danske, som i Sommertiden har besøgt Finland og glædet sig over dette Lands skønne Natur og over dets pragtfulde Hovedstad, hvor den unge Stats Arkitekter har skabt en pragtfuld moderne og særpræget Bygningsstil.

For alle, der før eller efter en saadan Rejse, har Lyst til at beskæftige sig lidt nærmere med Finlands geografiske Forhold, vil „The Finland Year Book" være til stor Nytte. Dette smukt udstyrede Værk udgives af det finske Udenrigsministerium, og er skrevet af en Række Videnskabsmænd og andre Sagkyndige inden for de forskellige Omraader, det beskæftiger sig med.

Det indledes med et geografisk og geologisk Afsnit skrevet henholdsvis af Dr. Leiviska, der er Professor i Geografi og Dr. Laitakari, der er Chef for Finlands geologiske Undersøgelse, derefter følger bi. a. en Oversigt over Finlands Historie, en Fremstilling af den finske Forfatning, Afsnit om Finlands Forsvarsvæsen, dets Erhvervsforhold, sociale Forhold o. lign. I Slutningen af Værket findes et særligt Afsnit: „Finland as a country for tourists", der giver

Side 178

en Mængde nyttige Oplysninger og Raad. Et Kapitel, som sikkert
ogsaa vil interessere mange, er Afsnittet om Sport og Atletik.

Værket er fuldt af statistiske Tabeller, gode Kort og Fotografier, og et udførligt Sagregister gør det let at udnytte de mange Oplysninger, som gives. Det er faktisk en Bog, som baade Turisten og Geografen kan have Nytte af, og som bør kendes og anvendes af enhver, der paa en eller anden Maade kommer til at beskæftige sig med Finland.