Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Helge Nelson: Nordamerika. Nalur och Kulturbygd. 23x16 cm, 716 S. 264 Billeder og Kort. Bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm 1935.

Niels Nielsen.

Side 175

Professor Helge Nelson har i Aarene 1921, 1926 og 1933 foretaget i Rejser i Nordamerika med den særlige Opgave at studere Svenskbygderne i De Forenede Stater og Canada og de overordentlig interessante kulturgeografiske Problemer, som knytter sig til Udvandringen fra Hjemlandet, Koloniseringen samt Kolonisternes og deres Efterkommers videre Skæbne. Netop dette sidste Moment kommer frem i Titlen paa Bogen, som egentlig er 2. Udgave af „Nordamerika, Naturbygd och svenskbygd". Dette, at Ordet „svenskbygd" er forsvundet af Titlen, antyder den fremadskridende kulturelle og sproglige Assimilation, som er sket blandt de svenske, og vi kan tilføje, blandt alle nordiske Kolonister i Nordamerika.

Bogens Plan er dobbelt eller rettere tredobbelt, idet Forfatteren giver en almen geografisk Oversigt over Nordamerika (-f- Mexico), og i Bogens anden Del en Række geografiske Landskabs- og Milieu af De Forenede Stater, Canada og Alaska, men saa kommer dertil Behandlingen af Svensk-Amerikanerne, dels i særlige Kapitler og dels i talrige Indskud under Behandlingen af andre Temaer.

Den almene Del er tungt lastet med Kundskaber, men ikke desto mindre er den let læselig ikke blot for Fagmanden, men ogsaa Læsere med mindre Øvelse i at tilegne sig geografisk Stof, og kan udmærket finde Anvendelse som Haand- og Opslagsbog, takket være en omhyggelig Registrering. Ogsaa de i 2. Bind indeholdte Landskabsskildringer, hvorigennem man faar en omhyggelig, velafvejet Behandling af saadanne Typeregioner, som i Særdeleshed præger den ;,nye Verden" er overordentlig værdifulde. De vil sikkert blive læst meget og finde stor Anvendelse ikke mindst som Grundlag for Undervisning. Forfatteren anvender her i udstrakt Grad egne lagttagelser som Grundlag for Skildringen og røber et dybtgaaende Kendskab til den rige Litteratur om Nordamerika.

Men Bogens egentlige Ledemotiv er dog Behandlingen af de svenske Udvandringer til Nordamerika, selv om dette Stof med Hensyn til Sidetal holdes noget tilbage. Hvilken „Folkevandring" det drejes sig om, ser man af det, at der i 1930 var 595,250 Indbyggere

Side 176

i De Forenede Stater, som var født i Sverige, og 665,230, hvis
Forældre var født i Sverige.

Helge Nelson har løst en meget vanskelig Opgave aldeles ypperligt. Netop derigennem, at han placerer dette Stof i det geografiske Milieu, opnaar han en Balance og nøgtern Vurdering, som en stor Del af Litteraturen over Emigranterne mangler.

Man kan ikke tilbageholde en Beklagelse af, at han ikke samtidig har kunnet tage de finske, norske, islandske og danske Udvandrere med i Betragtning. Der kunde have været Mulighed for at skabe en fælles Organisation til et samlet Studium af de nordiske Folks Udvandring til Nordamerika. Aarene 192030 havde været Tiden til at gøre dette. Vi befinder os netop for Øjeblikket i den første udlandsfødte Generations Tid, Interessen for det gamle Land, d. v. s. Forældrenes Land, er endnu til Stede, om end Kendskabet til Sproget allerede nu er ret ringe, eller i hvert Fald stærkt aftagende.

Paa den anden Side forstaar man meget vel, at Helge Nelson har afgrænset sit Arbejde, og man kan kun lykønske svensk Geografi til, at een af Fagets ledende Mænd har taget den meget krævende Opgave op og løst den paa en helt igennem tiltalende Maade.